Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 10. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

           Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“ (Mt 5, 17-19)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám Pán Ježiš hovorí: ” Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.” (Mt 5, 17). V dnešnom evanjeliu nás Ježiš učí, že Starý zákon je súčasťou Božieho zjavenia: Boh sa najprv dal ľuďom poznať prostredníctvom prorokov. Vyvolený ľud sa v sobotu schádzal v synagóge, aby počúval Božie slovo. A tak ako dobrý Žid poznal Písmo a uplatňoval ho v praxi, aj my kresťania by sme mali ak je to možné denne rozjímať nad Svätým Písmom.

V Ježišovi nachádzame plnosť Zjavenia. On je Božie Slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo sa medzi nami (porov. Jn 1, 14) z čistej lásky k nám. Boh čaká od človeka odpoveď lásky, vyjadrenú po naplnení jeho učenia: “Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania” (Jn 14, 15).

Dobré vysvetlenie dnešného evanjelia môžeme nájsť v prvom liste svätého Jána: “Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké.” (1Jn 5, 3) Zachovávať Božie prikázania znamená, že ho skutočne milujeme svojimi skutkami. Láska nie je len cit, láska chce aj skutky a otvorené srdce.

Ježiš nás učí aj o dôsledkoch pohoršenia: ” Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší ” (Mt 5, 19). Pretože – ako hovorí svätý Ján – “Kto hovorí: “Poznám ho,” a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy.” (1Jn 2,4)

Zároveň nám ukazuje, aký dôležitý je dobrý príklad: “Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“ (Mt 5, 19) Dobrý príklad je prvým bodom kresťanského apoštolátu.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • “Najsladšie prikázania sa stávajú trpkými, keď ich ukladá tyranské a kruté srdce; a najpríjemnejšími sa stávajú, keď ich ordinuje láska.” (Svätý František Saleský)
  • “Zákon je múdrosť. Múdrosť je umenie byť človekom, umenie vedieť dobre žiť a vedieť dobre zomrieť. A dobre žiť a dobre zomrieť sa dá len vtedy, keď sme prijali pravdu, ktorá nám ukazuje cestu.” (Benedikt XVI.)
  • „ Dokonale splniť Zákon mohol iba božský Zákonodarca narodený pod Zákonom v osobe Syna. (527) V Ježišovi sa už Zákon nejaví ako vytesaný do kamenných tabúľ, ale vpísaný „do srdca“ (Jer 31,33) Služobníka, ktorý – pretože „podľa pravdy bude vynášať právo“ (Iz 42,3) – sa stal „zmluvou s ľudom“ (Iz 42,6) . Ježiš plní Zákon až natoľko, že berie na seba kliatbu Zákona, do ktorej upadli tí, čo nevytrvali „vo všetkom, čo je napísané v knihe Zákona“ (Gal 3,10) . Kristus totiž podstúpil smrť „na vykúpenie z previnení spáchaných za prvej zmluvy“ (Hebr 9,15) . (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 580)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie