Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 11. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.ʺ (Mt 6,1-6.16-18).

Zamyslenie:

Dnes nás Ježiš pozýva konať všetko na slávu Božiu, k radosti Otca. To je dôvod, pre ktorý sme stvorení, takto to potvrdzuje Katechizmus Katolíckej Cirkvi: Boh všetko stvoril pre človeka, ale človek bol stvorený, aby slúžil Bohu, miloval ho a aby mu obetoval celé stvorenie.ʺ To je zmyslom nášho života: páčiť sa Otcovi, páčiť sa Bohu. Príklad nám zanechal sám Kristus. Kiež by mohol Otec vydať o každom z nás rovnaké svedectvo, aké vydal o svojom Synovi vo chvíli jeho krstu: To je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenieʺ (Mt 3,17).

Nečestnosť úmyslu človeka by bola obzvlášť závažná a smiešna, ak by sa vyskytovala pri činnostiach, ako je modlitba, pôst alebo almužna, pretože ide o zbožné a dobré skutky, ktoré – samé v sebe – buď vyplývajú z cnosti nábožnosti, alebo ktoré vykonávame z lásky k Bohu.

Preto dávajte si pozor, aby ste nekonali svoju spravodlivosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali; inak nemáte odmenu od vášho Otca, ktorý je v nebesiach.ʺ (Mt 6,1). Ako by sme sa mohli páčiť Bohu, ak by sme chceli byť videní a chválení predovšetkým niekým iným? Nejde o to, že by sme sa mali pred blížnymi skrývať, aby nás nevideli. Ale aby sme svoje dobré skutky adresovali v prvom rade Bohu. Nevadí, ani to nie je zlé, ak nás iní vidia: naopak, môžeme im dať dobrý príklad vo svedectve našich skutkov.

Záleží však na tom – a to veľmi! -, aby sme za svojimi skutkami videli Boha. Musíme preto pozorne skúmať svoje skutočné úmysly vo všetkom, čo robíme, a presvedčiť sa, že nehľadáme svoje vlastné záujmy, pokiaľ sa naozaj snažíme slúžiť Pánovi (sv. Gregor Veľký).

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie