ZAMYSLENIE NA STREDU 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš zvolal svojich Dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘“ (Mt 10, 1-7)

Zamyslenie:

Evanjelium nám dnes ukazuje Ježiša, ktorý posiela svojich apoštolov na misiu: “Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: … Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘” (Mt 10, 5-7). Dvanásti tvoria “apoštolské kolégium”, teda “misijné”. Cirkev je na svojej pozemskej púti misijným spoločenstvom, pretože jej pôvod spočíva v plnení poslania Syna a Ducha Svätého, v nasledovaní božských zámerov Boha Otca. Tak ako Peter a ostatní apoštoli na základe ustanovenia nášho Pána tvorili jedno apoštolské kolégium, tak aj rímsky pápež, Petrov nástupca, a biskupi, nástupcovia apoštolov, tvoria spoločenstvo, ktoré má povinnosť všade ohlasovať evanjelium.

Medzi učeníkmi poslanými na misiu nájdeme takých, ktorí mali výnimočné poslanie, dané Kristom, a väčšiu zodpovednosť, ako napríklad Peter; nájdeme aj iných, ako je napríklad Tadeáš, o ktorých prakticky nič nevieme. Z našej strany sa máme modliť za všetkých biskupov, za známych i za tých menej známych, a zároveň žiť v spoločenstve s nimi: „Dbajte na to, aby ste všetci nasledovali biskupa, ako Ježiš Kristus nasleduje Otca, a presbyterov (kňazov), ako by ste nasledovali apoštolov…” (sv. Ignác Antiochijský). Ježiš hľadal ľudí, ktorí boli k dispozícii, ochotní a schopní nasledovať ho až do konca. To znamená, že ako kresťan musím aj ja cítiť zodpovednosť za účasť na Ježišovom pláne spásy. Držím sa ďalej od zla? Pomáham svojim blížnym?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie