Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 28. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal: „Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať! Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach! Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia!“ Vtedy mu povedal ktorýsi zákonník: „Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš.“ On mu povedal: „Aj vám, zákonníkom, beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete.“

Lk 11, 42-46

Zamyslenie:

Dnes vidíme, ako nám Božský majster dáva niekoľko ponaučení.
Okrem iného hovorí aj o dávaní desiatkov a o obchádzaní
spravodlivosti. Adresne sa vyjadruje aj o ľudskej pretvárke, keď pripomína
potrebu morálnej integrity, ktorú musia mať „vychovávatelia“, čiže tí, ktorí majú
byť vzorom pre druhých; ako sú rodičia a učitelia pre deti a v neposlednom
rade aj všetci veriaci kresťania. V dnešnom evanjeliu podľa sv. Lukáša sa
táto téma podáva v trochu zhutnenej podobe. V evanjeliu podľa sv. Matúša
sú však pasáže na túto tému oveľa obsiahlejšie a konkrétnejšie.

Posolstvo, ktoré nám Pán chce tlmočiť, je nasledovné: vo
všetkom, čo robíme, musíme dbať na spravodlivosť, lásku, milosrdenstvo a morálnu
integritu (porov. Lk 11,42).

Starozákonný príkaz o dávaní desiatku a súčasná podpora Cirkvi a jej činnosti sa riadi jedným a tým istým princípom. Je to princíp zodpovednosti za život a rast spoločenstva viery, prejavujúci sa v príkazoch podpory tohto spoločenstva. Avšak ísť v týchto príkazoch až do maličkostí a podrobností, ako to zvykli robiť učitelia zákona, bolo prehnané a neúnosné. Preto Pán hovorí: „Aj vám, zákonníkom, beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete.“ (Lk 11,46).

Je pravda, že jestvuje veľa zodpovedných a obetavých
ľudí, ktorú prejavujú svoju nesebeckosť a štedrosť. Sú takí, čo dávajú 10%
(desiatok) zo svojho zárobku, alebo zo svojej úrody na podporu Cirkvi a na
chudobných. Ďalej sú takí, dávajú to najlepšie ovocie z ich sadu, alebo iní,
ktorí prídu ponúknuť rovnakú sumu, akú minuli na dovolenke; iní obetujú svoju
dobrovoľnú službu či prácu… Je naozaj veľa spôsobov, ako podporovať Cirkev.
V tom všetkom vidno pôsobenie Ducha Svätého. Láska, ktorú do nás vlieva,
je totižto kreatívna, tvorivá: vie aj maličkosti premeniť na prinesenie radosti
iným a získanie si zásluh pred Bohom.

Dobrý pastier ide pred stádom. Dobrí rodičia sú vzormi,
ktoré treba nasledovať, lebo príklady tiahnu. Dobrí vychovávatelia pripravujú
do života len ak sa usilujú žiť čnostne, čiže tak, ako to aj učia. Toto je
morálna integrita. Nejde tu len o zachovanie nejakého príkazu navonok, ale
vychádza to zo srdca. Vzorom pre iných v oblasti duchovného života môžu
byť aj také nábožné úkony ako adorácia a návšteva Sviatosti oltárnej, úcta
a oddanosť Matke Božej, nezištná pomoc či drobné služby doma, šírenie
dobrého kresťanského humoru … Sv. Josemariá Escrivá hovorí, že „Veľké duše,
čiže duchovné osobnosti, vedia využiť aj maličkosti na veľké veci“.

Aplikácia:

  • Uvedomujem si svoju zodpovednosť za život a rast môjho spoločenstva viery? Mojej farnosti?
  • Príslovie:  „vodu káže a víno pije“ sa týka pokryteckých moralistov. Som dosť sebakritický na to, aby som odhalil oblasti mojej pretvárky?

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie