Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 3. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš začal opäť učiť pri mori. Okolo neho sa zhromaždil veľký zástup. Preto nastúpil na loď na mori a sadol si; a celý zástup bol na brehu. Učil ich veľa v podobenstvách a v svojom učení im hovoril: „Počúvajte! Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ho. Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veľa zeme, a hneď vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahorelo, a pretože nemalo koreňa, uschlo. Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo, udusilo ho a ono neprinieslo úrodu. Iné zrná padli do dobrej zeme; vzišli, rástli a priniesli úrodu: jedno tridsaťnásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“ A povedal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“ Keď bol potom sám, tí, čo boli okolo neho s Dvanástimi, pýtali sa ho na podobenstvá. On im povedal: „Vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách, aby hľadeli a hľadeli, ale nevideli, aby počúvali a počúvali, ale nechápali, aby sa azda neobrátili a aby sa im neodpustilo.“ Potom im povedal: „Nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom pochopíte ostatné podobenstvá? Rozsievač seje slovo. Na kraji cesty, kde sa seje slovo, sú tí, čo ho počúvajú, ale hneď prichádza satan a oberá ich o slovo zasiate do nich. Do skalnatej pôdy zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a hneď ho s radosťou prijímajú, ale nemajú v sebe koreňa, sú chvíľkoví. Keď potom nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadnú. A iné, zasiate do tŕnia, je u tých, čo počúvajú slovo, ale potom sa vlúdia svetské starosti, klam bohatstva a všelijaké iné žiadostivosti, slovo udusia a ostane bez úžitku. A do dobrej zeme zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a prijímajú ho a prinášajú úrodu: jedno tridsaťnásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“ (Mk 4, 1-20)

Zamyslenie:

Dnešné Evanjelium podľa Marka nám prináša podobenstvo Pána
o rozsievačovi, ktoré je stále aktuálne. Pán je ten, ktorý stále rozsieva
svoje slovo. Mnoho ľudí dnes počúva Ježiša aj prostredníctvom jeho zástupcu na
zemi – pápeža -, ďalej biskupov, kňazov, diakonov, jednoducho všetkých, čo
v Cirkvi ohlasujú Božie slovo.

Vo svete existuje „hlad“ po Ježišovi a jeho slove. Naša
Cirkev nikdy predtým nebola taká katolícka, čiže rozšírená po celom svete, ako je
dnes. Muži a ženy všetkých národov sveta nachádzajú útočisko a domov práve
v tomto živom spoločenstve veriacich v Krista. Ježiš nás všetkých
posiela do celého sveta so svojou radostnou zvesťou. More, čln a pobrežie
nahradili dnes štadióny, obrazovky ako i moderné komunikačné a dopravné
prostriedky.

Ježiš sa však nezmenil, zostáva ten istý. Nezmenil sa ani
človek a jeho túžba byť milovaný a naučiť sa milovať. Dnes je veľa takých,
ktorí prijímajú a chápu Božie slovo – čo je vždy darom Božej milosti. No sú aj
takí, ktorí na to potrebujú viac vysvetľovania, premýšľania, modlitby ako
i svedectva života tých, čo chápu slovo.

Boh vyžaduje od všetkých, aby prinášali ovocie. Podobá sa
záhradníkovi, ktorý má ovocný sad a chce, aby mu sad prinášal úrodu. Preto
nám zosiela Ducha Svätého. Duch nám pomáha, ale potrebuje aj našu spoluprácu. V
prvom rade je to vytrvalosť v načúvaní Božiemu slovu. Ak sa nadchneme ale
potom nepokračujeme, zostaneme stáť a Zlý nás oberie o to, čo nám
malo priniesť život. 

Ďalej potrebujeme vytrvalosť v modlitbe – v dialógu s Bohom,
aby sme mohli získať hlbšie poznanie a lásku k Ježišovi Kristovi. Bez modlitby
sa ešte nik nestal svätým. A nakoniec potrebujeme aj ducha chudoby
a seba-záporu, ktorý zabráni tomu, aby starosti o mnohé veci sveta v nás
„udusili“ semeno Božieho slova.

Najlepší model otvorenosti na Božie slovo a jeho
uplatňovania v živote nájdeme v Panne Márii.

Prosme ju, aby aj nám vyprosila milosť počúvať a prijímať
Božie slovo a tak prinášať bohatú úrodu lásky, spravodlivosti a pokoja.

Aplikácia:

Ktoré slovo evanjelia nemôže u mňa zapustiť korene?

Aké ovocie dobra by som dnes mohol priniesť Bohu na slávu a blížnemu na osoh? 

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie