Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 9. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

K Ježišovi prišli saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.

Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil, ale umrel a nezanechal potomka. Vzal si ju druhý, ale aj on umrel a nezanechal potomka. Takisto aj tretí. A ani jeden zo siedmich nezanechal potomka. Napokon po všetkých zomrela aj žena. Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení, keď vstanú z mŕtvych? Veď ju mali siedmi za manželku.ʺ

Ježiš im povedal: „Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo ani Božiu moc? Lebo keď ľudia vstanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych, či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku, ako mu Boh povedal: ‚Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba‘? A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite.ʺ (Mk 12,18-27)

Zamyslenie:

Dnes nám Cirkev predkladá – prostredníctvom Kristových slov – skutočnosť zmŕtvychvstania a vlastností zmŕtvychvstalých tiel. Evanjelium spomína Ježišovo stretnutie so Saducejmi, ktorí na hypotetickom a scestnom príklade predkladajú Ježišovi otázku o vzkriesení mŕtvych, v ktoré oni i tak neveria.

Pýtajú sa ho: žena, ktorá by ovdovela sedem krát, „ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení, keď vstanú z mŕtvych? Veď ju mali siedmi za manželkuʺ (Mk 12,23). Snažili sa pritom zosmiešniť Ježišovo učenie. Ale Pán rieši túto ťažkosť odpoveďou: „keď ľudia vstanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebiʺ (Mk 12,25).

Využívajúc túto príležitosť potvrdzuje Pán existenciu vzkriesenia pripomienkou, čo Boh povedal Mojžišovi v kapitole o horiacom kríku: „Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba.ʺ A dodáva: „On je Boh nie mŕtvych, ale živýchʺ (Mk 12,26-27). Ježiš im tiež hovorí, ako veľmi sa mýlia, lebo nerozumejú ani Písmu, ani Božej moci; veď túto pravdu im zjavil už Starý zákon, okrem spomenutého príkladu aj Izaiáš, matka v knihe Machabejcov či Jób.

Augustín opísal večný život ako láskyplné spoločenstvo takto: Tam budeš mať všetko a nebudeš mať žiadne obmedzenia ani nebudeš trpieť žiadnymi ťažkosťami. A tvoj brat bude mať tiež všetko, pretože vy dvaja sa jednoducho stanete jedným a toto jedno bude tiež patriť Tomu, Kto bude mať Vás obochʺ.

Buďme ďaleko od toho, aby sme spochybňovali Sväté písmo a milosrdnú Božiu lásku a moc, a držme sa celou svojou mysľou a srdcom pravdy o zmŕtvychvstaní plnej nádeje. Tešme sa, že nám nie je marená túžba po živote, plnom a večnom, o ktorom nás ten istý Boh ubezpečuje, že je slávny a šťastný. Pred týmto božským pozvaním nám neostáva nič iné, len roznietiť našu úzkostlivú túžbu vidieť Boha a prebývať navždy s ním v jeho kráľovstve.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie