Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Čítanie zo sv. evanjelia podľa Matúša

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“ (Mt 5, 17 – 19)

Zamyslenie:

Každé jedno náboženstvo si právom zaslúži veľký
rešpekt. V náboženstve je prítomná silná túžba, hlboké hľadanie človeka po
nadprirodzene, niečoho, čo presahuje samotného človeka. Napriek tomu, v kresťanstve,
ktoré má svoje korene v judaizme, je tento fenomén opačný. Je to Boh, ktorý hľadá
človeka. Boh, ktorý sa zjavuje človeku.

Sv. Ján Pavol II. nám pripomína, že je to práve Boh, ktorý sa chce priblížiť bližšie k človeku. Chce sa podeliť s človekom o svoje slová, ukázať mu svoju tvár, usiluje sa o dôvernú blízkosť s človekom. To sa stalo realitou ľudu  Izraela, ľudu, ktorý si vybral Boh, aby sa stal adresátom jeho slov. Toto je Mojžišova osobná skúsenosť, keď hovorí: „Veď kdeže je národ taký mocný, ktorý by mal svojich bohov tak blízko, ako je Pán, náš Boh, kedykoľvek k nemu voláme.” (Dt 4, 7). Podobne žalmista hovorí: „On svoje slovo zvestuje Jakubovi, svoje zákony a prikázania Izraelovi. Neurobil tak iným národom, nezjavil im svoje zámery.“ (Ž 147, 19 – 20).

Ježiš, a jeho osobná prítomnosť na zemi, je práve napĺňaním tejto odvekej Božej túžby priblížiť sa čo najbližšie k človeku. Preto hovorí:  „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť”. (Mt 5, 17). Prichádza, aby nás obohatil, osvietil, aby sme ako ľudia spoznali pravú Božiu tvár a mohli vstúpiť do blízkeho a dôverného vzťahu s ním.

Ignorovať Božie prikázanie, hoci aj to najmenšie, je znamením chabého poznania Boha a tým byť považovaný v nebeskom kráľovstve za najmenšieho. V tejto súvislosti Svätý Teofil Antiochijský hovorí:  „Boha vidia iba tí, ktorí sú ho schopní vidieť; všetko, čo k tomu potrebujú, je mať oči Ducha otvorené (…), ale niektorí ľudia ich majú rozmazané“.

Milovaní bratia a sestry, v našej osobnej modlitbe sa určite verne snažíme odpovedať na Božie dôverné pozvanie, vstúpiť do jeho dôvernej blízkosti, a preto by sme potom mali byť v nebeskom kráľovstve považovaní za veľkých.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie