Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách. Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť. A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec.“ Jn 12,44-50

Podcast:

Zamyslenie:

Evanjelium začína vetou, že Ježiš zvolal. Tým chce dať evanjelista najavo, že to nejde iba o jednoduchú reč, ale skôr o výkrik, o čosi veľmi dôležité, čomu by mal každý venovať pozornosť a načúvať. Ježiš hovorí o hlbokej jednote s Otcom: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal… Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť.“ Ježiš tu v skratke predstavuje svoje poslanie: prišiel spasiť svet, (Jn 12, 47); ale nie sám, ale v mene „Otca, ktorý ho poslal, a prikázal mu, čo má povedať a čo má hovoriť.“ (porov. Jn 12, 49).

Nie je to ešte ani mesiac, čo sme slávili Veľkonočné trojdnie. Tu sme si mohli všimnúť, ako bol Otec prítomný v poslednej hodine Ježiša, v hodine jeho utrpenia a kríža. Sv. Ján Pavol II v liste Na začiatku nového tisícročia napísal: „Ježiš, stiesnený predtuchou skúšky, ktorá ho čaká, je pred Bohom sám. Vzýva ho svojím obvyklým, nežným a dôverným spôsobom: “Abba, Otče”. Prosí ho, aby vzal od neho, ak je to možné, kalich utrpenia (porov. Mk 14,36). Nasledujúce hodiny, zvlášť na kríži, jasne ukazujú dôverný dialóg Syna s Otcom: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia” (Lk 23, 34); “Otče, do tvojich rúk zverujem svojho ducha“ (Lk 23, 46).

Ježiš je dôverne spojený s Otcom a nechce nič iné, iba plniť jeho vôľu – „. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec.“ Príkazy jeho Otca – ktoré aj on dodržiava – znamenajú večný život. Všetko, čo Ježiš robil, bolo plnením Otcovej vôle.  My sme povolaní nasledovať tú istú cestu; plniť vôľu nášho Nebeského Otca.

Aplikácia

Vždy keď sa modlím Otčenáš, modlím sa aj: buď vôľa tvoja. Zamyslel som sa už, čo to pre mňa konkrétne znamená? K akej zmene, obráteniu ma to pozýva?

Ježiš prišiel na svet ako svetlo, aby nik kto v neho verí, nezostal vo tme. Čo všetko je vo mne tmou, kde sa ešte nedostalo Kristovo svetlo?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie