Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“ /Mt 6, 7-15/

Podcast:

Zamyslenie:

Máme veľa potrieb a mnoho vecí považujeme za dôležité. Hľadáme všetky možnosti, ako ich dosiahnuť. Pracujeme, iných prosíme o pomoc a my veriaci sa za to aj modlime. Ako veriaci ľudia si uvedomujeme dôležitosť modlitby. Ježiš nás k tomu povzbudzuje, ale zároveň nás aj učí, aká by mala byť naša modlitba, ako sa máme modliť.

V dnešnom úryvku evanjelia nás upozorňuje, aby sme sa nemodlili ako pohania, ktorí sa snažia množstvom slov presvedčiť Boha. Veľakrát sa aj my snažíme dosiahnuť to, čo chceme, naliehaním, až možno otravnosťou voči Bohu. Myslíme si, že budeme vypočutí pre peknú formuláciu a výrečnosť v našej modlitbe. Ježiš nám pripomína, že Nebeský Otec vie, čo potrebujeme a to dokonca skôr než to vyslovíme (porov. Mt 6, 8).

Žijeme s týmto vedomím? Uvedomujem si, že Otec vie lepšie ako ktokoľvek iný, čo potrebujem v každej chvíli? On vie lepšie ako ja, dokonca myslel na to „skôr“ ako ja, a môže pre to urobiť viac ako ja. Preto nám Ježiš ponúka nový vzor modlitby: učí nás takej modlitbe, v ktorej oslovujeme Boha ako jeho deti.

Náš vzťah s inou osobou sa prejavuje aj tým, akým spôsobom od danej osoby niečo žiadame, čo od nej očakávame. Od nebeského Otca môžem s istotou očakávať, že sa stará o môj život. Preto Ježiš, ako jeho Syn, hovorí: „Neboj sa o svoj život, čo budeš jesť a piť“ (Mt 6, 25). Mám aj ja toto vedomie syna? Obraciam sa na Boha s rovnakou dôverou, ako na svojho otca alebo matku? Modlitbou „Otče náš“ nás Ježiš učí žiť i modliť sa ako Božie deti. Svätý Cyprián má známy komentár o modlitbe „Otče náš“, kde hovorí: „Musíme pamätať a vedieť, že keď nazývame Boha „Otče“, musíme konať ako jeho deti, aby bol s nami spokojný.“

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

„Keďže Ježiš hovorí, že čokoľvek budeme od Otca prosiť v Jeho mene, dá nám, o čo istejšie dostaneme to, o čo prosíme v Kristovom mene, ak o to prosíme Jeho vlastnou modlitbou!“ (Svätý Cyprián)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie