Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:
Ježiš povedal Židom: „Ak vydávam svedectvo o sebe len ja sám, moje svedectvo nie je pravdivé. Ale je niekto iný, čo svedčí o mne, a ja viem, že svedectvo, ktoré vydáva o mne, je pravdivé. Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení. On bol lampa, ktorá horí a svieti, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle. Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. A sám Otec, ktorý ma poslal, vydal o mne svedectvo. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani jeho tvár ste nevideli a jeho slovo neostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého on poslal. Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve ony svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Slávu od ľudí neprijímam. Ale vás poznám, že nemáte v sebe Božiu lásku. Ja som prišiel v mene môjho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene, toho by ste prijali. Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh?! Nemyslite si, že ja budem na vás u Otca žalovať. Iný na vás žaluje: Mojžiš, do ktorého skladáte svoju nádej. Lenže keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on o mne písal. Ale ak neveríte tomu, čo on napísal, ako uveríte mojim slovám?!“ (Jn 5, 31-47)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes nás evanjelium učí, ako Ježiš čelí nasledujúcej námietke: podľa knihy Deuteronómium: „Jeden svedok nebude nič platný pri nejakej vine alebo zločine, ktorého sa niekto dopustil; na výpovedi dvoch alebo troch svedkov bude závisieť rozhodnutie.“(Dt 19,15) Ježiš vo svoj prospech uvádza svedectvo Jána Krstiteľa, svedectvo Otca – prejavujúce sa prostredníctvom skutkov, ktoré vykonal – a napokon svedectvo Písma. Ježiš Kristus vyčíta tým, ktorí ho počúvajú tri prekážky, ktoré im bránia, aby ho prijali ako Božieho Syna Mesiáša: nedostatok lásky k Bohu; nedostatok čestných úmyslov – hľadajú len ľudskú slávu – a to, že pri výklade Písma majú na srdci svoje vlastné záujmy.
Svätý otec Ján Pavol II. napísal: „Ku kontemplácii Kristovej tváre sa môžete dostať len tak, že v Duchu
počúvate Otcov hlas, lebo nikto nepozná Syna, iba Otec (porov. Mt 11, 27). Je teda potrebné zjavenie od
Všemohúceho. Na jeho prijatie je však nevyhnutné postaviť sa do postoja počúvania“.
Preto musíme mať na pamäti, že na vyhlásenie Ježiša Krista za pravého Božieho Syna nestačia len
navrhované vonkajšie dôkazy, ale veľmi dôležitá je aj správnosť vôle, teda dobré morálne nastavenie.
V tomto pôstnom období zvýšením skutkov pokánia, ktoré uľahčujú našu vnútornú obnovu, zlepšíme svoju dispozíciu kontemplovať pravú Kristovu tvár. Preto svätý Josemaría hovorí: „Ten Kristus, ktorého vidíte, nie je Ježiš. – Bude to, v každom prípade, smutný obraz, ktorý si môžu vytvoriť vaše rozmazané oči… – Očistite sa. Vyjasnite svoj pohľad pokorou a pokáním. Potom… vám nebudú chýbať jasné svetlá Lásky. A budete mať dokonalý pohľad. Váš obraz skutočne bude: On!“.

Myšlienky na dnešné evanjelium:
„Nie iba hovoriť o Bohu, ale vniesť ho do svojho vnútra.“ (sv. Gregor z Nyssy)
„Nech vaše svetlo svieti v našej spoločnosti, v politickom a ekonomickom živote, v kultúre a výskume. Aj
keď je to len malé svetlo uprostred toľkých klamlivých svetiel, predsa len čerpá svoju silu a nádheru z
veľkej Rannej Hviezdy, zo Zmŕtvychvstalého Krista.“ (Benedikt XVI. 2007)
„Znamenia, ktoré robí Ježiš, svedčia o tom, že ho poslal Otec. Vyzývajú veriť v neho. Tým, čo sa na neho
obracajú s vierou, udeľuje, o čo prosia. A tak zázraky posilňujú vieru v toho, ktorý koná skutky svojho Otca:
dosvedčujú, že je Boží Syn. Ale môžu byť aj príležitosťou na pohoršenie. Nemajú za cieľ ukájať zvedavosť
a túžby po čaroch. Napriek takým zrejmým zázrakom niektorí Ježiša odmietajú; dokonca ho obviňujú, že
koná mocou zlých duchov.“ (KKC 548)

Aplikácia:
Prijal som aj ja osobne Krista za môjho Pána a Spasiteľa?
Ako vnímam moje pôstne sebazaprenie – pomáha mi lepšie vidieť Kristovu tvár, či už v modlitbe
alebo v blížnom?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen
.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie