Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Evanjeliaum:

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“ Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“ (Lk 24, 35-48)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa zmŕtvychvstalý Kristus opäť stretáva so svojimi učeníkmi s túžbou po pokoji: “Pokoj vám!” Takto dáva zmiznúť obavám a predtuchám, ktoré si apoštoli nahromadili počas dní utrpenia a samoty.

On nie je prízrak, ale úplne reálny; občas sa však strach v našom živote formuje, akoby to bola jediná možná skutočnosť. Niekedy je to aj náš nedostatok viery a vnútorného života, ktorý mení veci: strach sa stáva skutočnosťou a Kristus sa postupne vytráca z nášho života. Prítomnosť Krista v našom kresťanskom živote naopak rozjasňuje našu existenciu, najmä na tých miestach, ktoré nemôže vysvetliť žiadne ľudské vysvetlenie. Svätý Gregor z Nazianu nás k tomu nabádal: “Mali by sme sa hanbiť zbaviť sa pozdravu pokoja; pozdravu, ktorý nám Pán zanechal, keď sa chystal opustiť tento svet. Pokoj je meno a podstatná vec pochádzajúca od Boha, ako to povedal apoštol Pavol Filipanom: “Boží pokoj”; a že je od Boha, ukazuje aj to, keď hovorí Efezanom: “On je náš pokoj”.”

Práve Kristovo zmŕtvychvstanie dáva zmysel všetkým našim ťažkostiam a utrpeniam, pomáha nám obnoviť pokoj duše a upokojuje nás v temnotách nášho života. Všetky ostatné malé svetlá, ktoré môžeme nájsť v našom živote, majú význam len pod týmto Svetlom.

V evanjeliu čítame: “Všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, v prorokoch a žalmoch, sa musí naplniť”: a opäť čítame: “Otvoril im myseľ, aby pochopili Písmo”. Pán chce, aby sme aj my pochopili význam Písma pre náš život; chce, aby sa naše úbohé srdce stalo horiacim srdcom ako jeho: s vysvetlením Písma a kúskom chleba, svätou Eucharistiou. Inými slovami: úlohou kresťana je vidieť, ako On spôsobuje, aby sa jeho príbeh stal príbehom spásy.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

“Ó, neprekonateľná láskavosť! Kristus prijal klince do svojich nepoškvrnených rúk a nôh a trpel utrpením, zatiaľ čo mne bez bolesti a námahy účasťou na svojom utrpení zadarmo udeľuje spásu.” (Svätý Cyril Jeruzalemský)

“Obsahom kresťanského svedectva nie je teória, ale posolstvo spásy, skutočná udalosť, skôr osoba: je to Zmŕtvychvstalý Kristus, živý a jediný Spasiteľ všetkých.” (sv. (František)

“Najmä Ježišova vykupiteľská smrť napĺňa Izaiášovo proroctvo o trpiacom Služobníkovi. Ježiš sám totiž vysvetľoval zmysel svojho života a smrti vo svetle trpiaceho Božieho Sluhu. Po svojom zmŕtvychvstaní podal tento výklad Písma učeníkom v Emauzách a potom aj apoštolom.” (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 601)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie