Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK OBRÁTENIA SV. PAVLA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBRÁTENIA SV. PAVLA, APOŠTOLA

Evanjelium:

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.““ (Mk 16,15-18)

Zamyslenie:

Dnes si Cirkev pripomína sviatok obrátenia svätého Pavla, apoštola.
Krátky fragment evanjelia podľa svätého Marka obsahuje časť kázne, či reči o misii,
ktorá bola zverená apoštolom. Jeho výzva ísť do celého sveta a ohlasovať
radostnú zvesť obsahuje tézu, že viera a krst sú nevyhnutné pre spásu: „Kto
uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

(Mk 16,16). Ježiš Kristus ohlasuje, že kazatelia dostanú schopnosť robiť zázraky,
ktoré podporia a potvrdia ich misijné kázanie (porov. Mk 17,18). Misia je veľká
– „Choďte do celého sveta.“ – , ale nikdy v nej žiaden
z učeníkov nebude bez Pánovej prítomnosti: „A hľa, ja som
s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“
(Mt 28,20).

Dnešná modlitba dňa pri sv. omši obsahuje slová: „Bože, spása všetkých národov, apoštola Pavla si vyvolil,aby ohlasoval radostné posolstvo pohanom; dnes, keď slávime sviatok jeho obrátenia, vrúcne ťa prosíme, posilňuj nás,aby sme podľa
jeho príkladu kráčali k tebe a pred svetom vydávali svedectvo
o tvojej pravde.

My, veriaci, teda
máme zodpovednosť za odovzdávanie úžasného dedičstva v akomkoľvek rozsahu
a na akomkoľvek mieste. Vždy.

Obrátenie svätého Pavla je veľká udalosť v živote Pavla
i v dejinách Cirkvi – z prenasledovateľa Ježišových
nasledovníkov sa stáva služobník a obranca Krista a jeho hlásania. Aj
my sme pozvaní k zmene, premene, obráteniu. Každý vo svojom živote.

S Máriou, matkou Ježiša Krista, by sme si mali uvedomiť, že Boh si nás tiež povoláva, aby sme uskutočňovali kňazský úrad, ktorý nám bol v krste zverený. Mária, kráľovná apoštolov, oroduj za nás a vyprosuj nám odvahu, vydávať svedectvo o našej kresťanskej viere v tomto našom svete.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie