Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK OBRÁTENIA SV. PAVLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBRÁTENIA SV. PAVLA

Evanjelium:

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ Mk 16,15-18

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes si Cirkev pripomína udalosť obrátenia svätého apoštola Pavla. Bola to veľká udalosť v živote mladého spoločenstva prvotnej Cirkvi: z prenasledovateľa Ježišových nasledovníkov sa stal veľký apoštol a šíriteľ Kristovho evanjelia. Sám Pán o ňom povedal: „…Jeho som si vyvolil za nádobu, aby zaniesol moje meno pohanom aj kráľom i synom Izraela; a ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno.“ (Sk 9,15). Po svojom obrátení začal Saul chodiť do synagóg v Damasku a hlásať, že Ježiš je Boží Syn. Neskôr sa jeho meno zmení na Pavol a začína svoje misijné cesty, na ktorých prináša evanjelium židovským aj pohanským komunitám v dnešnom Turecku, v Grécku a nakoniec v Ríme, hlavnom meste Rímskej ríše. Takto aj on napĺňa misijný príkaz, ktorý dal vzkriesený Pán svojim apoštolom: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ Misijné poslanie je teda veľké – objíma celý svet. Ježiš však sľubuje svoju blízkosť. Hovorí: „Hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ (Mt 28,20)

Každý z nás bol pokrstený, väčšina z nás vo veľmi mladom veku. Ale stať sa kresťanom nie je len jednorazová udalosť ale celoživotná úloha; sme povolaní dozrievať k plnej miere Kristovho vzrastu (Ef 4,13). Proces obrátenia k hlbšiemu nasledovaniu Krista by mal pokračovať počas celého nášho života. Je tiež dôležité uvedomiť si, že podobne ako Pavol, každý z nás je povolaný nielen starať sa o svoj vlastný duchovný život, ale malo by nám záležať aj na tom, aby sme sa vedeli podeliť s našou vierou v Krista aj s ľuďmi okolo nás, aby sme teda aj my: „hlásali evanjelium všetkému stvoreniu”.

Aplikácia:

Pán ma volá k obráteniu a rastu každý deň. Som vnímavý na jeho volanie?

Zodpovednosť za šírenie evanjelia patrí k úlohám každého pokrsteného. Ako napĺňam túto úlohu ja?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie