Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. APOŠTOLOV ŠIMONA A JÚDU

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. APOŠTOLOV ŠIMONA A JÚDU

V tých dňoch vyšiel Ježiš na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom. Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia. A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých.

Lk 6, 12-19

Zamyslenie:

Dnes sme pozvaní uvažovať o tom, ako prebiehal Ježišov
normálny deň. Bol to život charakterizovaný modlitbou a verejnou
činnosťou. Ak máme ako kresťania napodobňovať Ježišov život, nemôžeme vynechať
ani jednu z týchto dvoch dimenzií. Všetci kresťania, aj tí, čo sú povolaní
ku kontemplatívnemu životu, majú a musia mať v programe dňa tak čas na
modlitbu ako čas na činnosť. To, koľko času venujú modlitbe a koľko práci
sa môže samozrejme líšiť a závisí od charizmy ich rehole. Pravdou je však,
že ani mníšske rehole nezanedbávajú popri modlitbe fyzickú prácu či inú
činnosť.  Zachovávajú si tak istú
rovnováhu medzi modlitbou a prácou. Na druhej strane je pravdou aj to, že
„laici“, alebo tí, čo žijú vo svete, sa až horúčkovito venujú práci
a rozmanitej činnosti – aj voľnočasovej, ale pritom často zanedbávajú
modlitbu. Ak chceme verne nasledovať Ježiša, nemôžeme vylúčiť modlitbu
z nášho života, ba nesmieme ju ani zanedbávať.  Svätý Hieronym hovorí: „Aj keď nám apoštol
nariadil neustále sa modliť, (čo je ťažké) predsa musíme modlitbe venovať aspoň
určitý čas počas dňa“.

V tejto súvislosti si môžeme položiť otázku: Naozaj potreboval
Ježiš dlhé hodiny modlitby osamote, keď všetci ostatní využívali čas na spánok?
Teológovia sa nad tým zamýšľajú a hľadajú odpoveď na otázku, ako sa u Ježiša
prelínalo jeho božstvo so skutočnosťou, že bol zároveň aj človekom, podobný nám
vo všetkom okrem hriechu (porov. Hebr 4, 15). Ak si ho všímame ako človeka,
čiže toho, ktorý poznal ľudský život, tak potom si musíme brať príklad z jeho
života modlitby.  

Nestačí však Ježiša nasledovať iba životom modlitby. Máme ho nasledovať aj v jeho činnosti. V dnešnom odseku evanjelia vidíme, ako si vyberá tých, ktorí budú pokračovať v  jeho misii na zemi: „Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi.“ (Lk 6,13). Neskôr ho nachádzame uprostred veľkého davu ako uzdravuje rozličné choroby. „A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých.“ (Lk 6,19), píše evanjelista. Ak chceme, aby bolo naše zjednotenie s Ježišom dokonalé, je potrebné, aby sme zostávali s ním spojení, lebo bez neho nemôžeme nič urobiť. Len v spojení s ním budeme môcť prinášať veľa ovocia (porov. Jn 15,4). Len keď zostaneme v ňom a on v nás, bude aj z nás vychádzať sila, ktorá uzdravuje.

Aplikácia:

  • Nezanedbávam svoj život modlitby?
  • Pozerám na Ježiša ako na vzor, ktorý mám v živote nasledovať? V čom ho chcem nasledovať dnes?

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie