Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. ARNOLDA JANSSENA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ARNOLDA JANSSENA

Evanjelium:

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.  (Jn 1, 1-5. 9-14)

Zamyslenie:

Dnes slávia misionári verbisti ako
aj dve misijné kongregácie Služobníc Ducha Svätého sviatok svojho zakladateľa,
sv. Arnolda Janssena.

Úryvok z Jánovho evanjelia, ktorý
sme práve počuli, tzv. Prológ, bol obľúbeným biblickým textom sv. Arnolda.
Už od malička počúval tento nádherný hymnus o Božom Slove, ktoré bolo na
počiatku u Boha, v plnosti času sa stalo telom a prebývalo medzi
nami. V jeho rodnom dome sa totižto od jesene do mája vždy v rámci
večernej modlitby čítal či presnejšie – modlil – aj Prológ Jánovho evanjelia. Takto
bol Arnold uvádzaný do tajomstva nesmiernej Božej lásky, ktorá dostala ľudskú
tvár. Keď odišiel z rodného domu, odnášal si v srdci hlbokú úctu a lásku
k Božiemu Slovu, ktoré ho sprevádzali po celý život. Preto ani neudivuje,
že dal svojmu prvému misionárskemu spoločenstvu, ktoré založil, názov:
Spoločnosť Božieho Slova. Chcel, aby jeho misionári si ctili vtelené Božie
Slovo, Ježiša Krista,  nasledovali ho a ohlasovali
jeho evanjelium po celom svete. Hovorí: „Ježišovi Kristovi, vtelenému Božiemu
Slovu, sa chceme klaňať, jeho milovať a nasledovať. Veď on je naša cesta,
pravda a život.“

Kontemplovanie tajomstva vteleného Božieho Slova Arnolda čím ďalej, tým viac premieňalo. Z navonok strohého a odmeraného muža sa postupne stával jemný človek, plný dojatia a vrúcnosti. Najviac sa to dalo pozorovať pred polnočnou sv. omšou na Vianoce, keď niesol Jezuliatko v procesii a vložil ho do jasličiek. Jeho životopisec o tom píše: „Kto videl tohoto už starnúceho kňaza kľačať na holej dlažbe pred Jezuliatkom, položeným na slame, počul jeho vrúcne modlitby a videl jeho svätou radosťou prežiarenú tvár, ten nikdy nezabudne na tento zážitok.“

P. Arnold spojil svoj život s Božím
Slovom, Ježišom Kristom a chcel, aby všetci ľudia spoznali, že plnosť
života dosiahnu iba keď urobia to isté: uveria v Ježiša Krista a spoja
s ním svoj život. S touto radostnou zvesťou posielal misionárov do
celého sveta.

Aplikácia:

Dnes si chcem na príhovor sv. Arnolda hlbšie uvedomiť, že Boh aj z lásky ku mne poslal na svet svojho Syna.

Pomodlím sa za misionárov Spoločnosti Božieho Slova a za šírenie evanjelia po celom svete.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie