Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. MARKA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MARKA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

Evanjelium:

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi,hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. (Mk 16,15-20)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes by sa dalo veľa hovoriť o tom, prečo slovo evanjelia nezaznieva so silou a presvedčivosťou; prečo my, kresťania, napriek takzvanej „novej evanjelizácii“ zanovito mlčíme o tom, v čo veríme. Každý si urobí vlastnú analýzu a príde so svojou konkrétnou verziou.

A dnes na slávnosť svätého Marka, pri počúvaní evanjelia a pohľade na evanjelistu, nemôžeme inak, ako s istotou a vďačnosťou vyhlásiť, kde je zdroj a kde je sila nášho slova.

Evanjelista nehovorí preto, že mu to prikázala nedávna sociologická štúdia, alebo z politickej „opatrnosti“, alebo preto, že „má chuť povedať, čo si myslí.“

Áno, robí to, bez nátlaku, as autoritou toho, kto si zaslúži všetky zásluhy: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16, 15).

To znamená, aby sme odovzdane evanjelizovali, a aby sme to robili s radosťou a sebavedomo. Na druhej strane naše slovo nie je prezentované len ako ďalšie z trhu myšlienok a názorov, ale má celú váhu všetkých silných a jednoznačných posolstiev.

Od jeho uznania alebo odmietnutia závisí život alebo smrť; a jeho pravda, jeho schopnosť presvedčiť, prichádza spôsobomsvedectva, to znamená, že sa javí akreditované znameniami moci v prospech potrebných.

Preto je vlastne „oznámením“, verejným, radostným vyhlásením, presvedčivej a spásonosnej skutočnosti.

Môžeme sa pýtať: Prečo teda mlčíme? Strach, ostych? Svätý Justín povedal, že „hoci boli apoštoli nevzdelaní, dokázali presvedčiť ľudstvo vďaka svojej cnosti.“

Znakom alebo zázrakom cnosti je naša výrečnosť. Nech Pán vykoná svoje dielo uprostred nás a s nami, ako sme to počuli na záver evanjelia: „Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.“ (Mk 16, 20)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie