Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SVÄTÉHO VAVRINCA, DIAKONA A MUČENÍKA

Evanjelium:

Ježiš povedal svojím učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. (Jn 12, 24-26)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám Cirkev – prostredníctvom eucharistickej liturgie sláviacej sviatok svätého Vavrinca, rímskeho mučeníka – pripomína, že existuje „dôsledné svedectvo, ktoré musia byť všetci kresťania denne pripravení vydávať aj za cenu utrpenia a ťažkej obety.“ (sv. Ján Pavol II.).

Morálny zákon je svätý a nesmie sa porušovať. Toto tvrdenie určite kontrastuje s relativistickým prostredím, ktoré v dnešnej dobe oplýva a v ktorom máme tendenciu ľahko prispôsobovať etické požiadavky svojmu osobnému pohodliu alebo vlastným slabostiam. Určite nenájdeme nikoho, kto by priznal: – som nemorálny; – som bez svedomia; – som človek, ktorý je nepravdivý…

Každý, kto by priznal tieto skutočnosti, by sa automaticky a okamžite diskvalifikoval. Definitívna otázka by teda znela: o akej morálke, o akom svedomí a o akej pravde hovoríme? Je zrejmé, že sociálny mier a zdravé spolunažívanie nemôžu byť založené na „morálke à la carte,“ kde si každý vyberá svoju vlastnú cestu bez ohľadu na sklony a túžby, ktoré nám určil Stvoriteľ.

Takáto „morálka,“ ktorá by nás zďaleka neviedla „cestami spravodlivosti k zeleným pastvinám,“ ktoré si Dobrý pastier želá pre našu prirodzenosť (porov. Ž 23, 1 – 3), by nás nenapraviteľne zaviedla do pohyblivých pieskov „morálneho relativizmu,“ kde sa dá diskutovať, súhlasiť a ospravedlňovať úplne všetko.

Mučeníci sú posledným svedectvom svätosti morálneho zákona: existujú základné požiadavky lásky, ktoré neprijímajú ani výnimky, ani úpravy. Svätý Ján Pavol II. nám vlastne pripomína, že „v Novom zákone nachádzame mnoho príkladov Kristových nasledovníkov…, ktorí radšej prijali prenasledovanie a smrť, ako by mali vykonať modloslužobný úkon pálenia kadidla pred sochou cisára.“

V rímskom prostredí cisára Valeriána diakon „svätý Vavrinec miloval Krista za života a napodobňoval ho až do smrti“ (sv. Augustín). A opäť vidíme potvrdené, že „človek, ktorý nenávidí svoj život na tomto svete, zachová si ho pre večný život“ (Jn 12, 25). Našťastie, spomienka na svätého Vavrinca nám navždy zostane ako signál, že nasledovať Krista sa oplatí skôr obetovať svoj život, než pripustiť ľahkovážne interpretácie jeho cesty.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

„Svätý Vavrinec miloval Krista počas svojho života, napodobňoval ho aj vo svojej smrti. Najlepším dôkazom našej lásky je napodobňovať jeho príklad, pretože aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste ho nasledovali.“ (sv. Agustín)

„Keďže mu bola zverená cirkevná charita pre chudobných v Ríme, diakon Vavrinec mal istý čas na to, aby zhromaždil poklady Cirkvi a odovzdal ich úradom. Svätý Vavrinec však všetky dostupné peniaze rozdal chudobným a potom ich predložil úradom ako skutočný poklad Cirkvi.“ (Benedikt XVI.)

„Ďalšou ťažkosťou, najmä pre tých, ktorí sa úprimne chcú modliť, je suchopárnosť (…). Ak je suchopárnosť spôsobená nedostatkom koreňov, pretože slovo padlo na kamenistú pôdu, boj si vyžaduje obrátenie.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2 731)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie