Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.“ (Mk 1,21-28)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes svätý Marek predstavuje Ježišovo vyučovanie v synagóge a hneď ho komentuje: „I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.“ To je celkom mimoriadny komentár. Na jednej strane to, čo jeho poslucháči obdivujú, určite nie je učenie, ale Majster. Asi ich neočarilo len to, čo, ale i to, kto im to hovorí. A na druhej strane to nie je len kazateľ ako taký, ale skôr konkrétne to, kým je, lebo Ježiš učil ako ten, kto má autoritu – moc. Teda s legitímnou a neotrasiteľnou mocou.

O niečo neskôr však scéna s mužom, ktorý bol posadnutý nečistým duchom, interaguje lekciu s obdivuhodnou motiváciou: „Čo je to? Nové učenie s mocou!“ Bez ohľadu na to môžeme rovnako dobre poznamenať, že opis sa netýka ani tak obsahu, ako skôr jeho jedinečnosti: učenie je „nové“. Tu nachádzame ďalší dôvod tohto kontrastu: Ježiš oznamuje niečo neslýchané. A žiadne iné slovo to nedokáže lepšie opísať.

Ešte pridáme tretiu poznámku. Jeho autorita vyplýva aj z toho, že Ježiš rozkazuje aj nečistým duchom a oni ho poslúchajú. Stretávame sa tu s takým hlbokým kontrastom. K Majstrovej autorite a k novosti jeho učenia musíme pridať jeho moc nad zlými duchmi.

Priatelia, dnešná liturgia slova nás robí súčasníkmi toho, čo sme práve počuli. Pýtajme sa sami seba, s pokornou vďačnosťou: V plnej miere si uvedomujem, že nikto nikdy nehovoril Slovo Boha Otca tak ako Ježiš? Cítim sa bohatý na posolstvo, ktorému sa tiež nič nevyrovná? Uvedomujem si, akú oslobodzujúcu silu má Ježiš a jeho učenie v ľudskom živote a konkrétne v mojom živote?

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

„Láska k Bohu sa nedá naučiť. Poznanie Božej lásky neprichádza zvonka. Ale v tom istom čase, keď sa človek skladal, bol v nás uložený semenník, ktorý má zo svojho vlastné príčiny osvojovania si lásky.“ (svätý Bazil Veľký)

„Ježišova novosť spočíva v tom, že prináša Božie slovo, Božiu lásku pre každého z nás. Ježiš hľadá ľudské srdcia. A snaží sa priblížiť Boha ľuďom a ľudí Bohu.“ (pápež František)

„Ježišovo mesiášske posvätenie ukazuje jeho božské poslanie. „To… znamená i samo jeho meno, lebo menom Kristus sa mieni ten, ktorý pomazal, aj ten, ktorý bol pomazaný, aj samotné pomazanie, ktorým bol pomazaný: pomazal Otec, pomazaný bol Syn, [a to] v Duchu, ktorý je pomazanie.“ Jeho večné mesiášske posvätenie bolo zjavené v čase jeho pozemského života pri krste, ktorý prijal od Jána, keď ho „Boh pomazal… Duchom Svätým a mocou“, „aby sa… stal známym Izraelu“) ako jeho Mesiáš. Jeho činy a slová ho umožnia poznať ako „Božieho Svätého“.“ (KKC 438)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie