Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 34. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“ On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“ Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.“ (Lk 21,5-11)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes s údivom počúvame Pánovo prísne varovanie „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ Ježišove slová môžeme postaviť do protipólu tzv. kultúry neurčitého, či nekonečného, ľudského pokroku, alebo ak chceme, nezastaviteľného vývoja niektorých technicko-vedeckých a politicko-vojenských vodcov ľudského druhu. Naša „ľudskosť“, mnohí ľudia, odmietajú prijať dočasnosť. Dokonca s týmto faktom bojujú, či si ho nepripúšťajú. A najhoršie je, ak naň zabudneme.

Ježiš hovorí: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli.“ Tieto slová hovorí ten, ktorý prišiel vydať svedectvo o pravde, a zároveň potvrdzuje, že tí, čo skutočne hľadajú pravdu, počúvajú jeho hlas. Zároveň dodáva: „Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“ To na jednej strane znamená, že ešte máme čas „na spásu“ a musíme ho využiť. Na druhej strane, že koniec príde. Áno, Ježiš, príde „súdiť živých i mŕtvych“, ako to vyznávame vo Vyznaní viery.

Milí priatelia, o niekoľko veršov ďalej v tomto úryvku, nad ktorým teraz premýšľame, nás Ježiš povzbudzuje a utešuje i týmito slovami, na ktoré by sme mali pamätať: „Ak vytrváte, zachováte si život.“ Vytrvajme a buďme živou ozvenou a svedkami týchto slov.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • Aby sa ho učeníci nevypytovali na čas jeho príchodu, Kristus povedal: “Nie je vašou vecou poznať časy a chvíle. Skryl pred nami čas, aby sme boli na stráži.“ (sv. Efrém)
  • Koniec obety, zničenie chrámu, musel byť pre nás obrovským šokom. Boh, ktorý v Chráme ustanovil svoje meno, a tak v ňom tajomným spôsobom prebýval, teraz stratil svoj príbytok na zemi. Starý zákon sa musel čítať nanovo.“ (pápež Benedikt XVI.)
  • Ježiš vôbec nebol nepriateľský voči chrámu, kde predniesol podstatnú časť svojho učenia, chcel platiť aj chrámovú daň a pribral si k tomu Petra, ktorého práve ustanovil za základ svojej budúcej Cirkvi. Ba viac stotožnil seba s chrámom, keď sa predstavil ako definitívny príbytok Boha medzi ľuďmi. Preto jeho telesné usmrtenie predpovedá zničenie chrámu ktoré bude značiť vstup do nového veku dejín spásy: „Prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme“.“ (KKC 586)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie