Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 5. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí. Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“ On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: ‚Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.‘ Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“ A hovoril im: „Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje. Lebo Mojžiš povedal: ‚Cti svojho otca i svoju matku‘ a: ‚Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.‘ Vy však hovoríte: ‚Keď človek povie otcovi alebo matke: Korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar,‘ už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte.“ (Mk 7, 1-13)

Zamyslenie:

Dnes sa môžeme presvedčiť, ako niektoré neskoré tradície učiteľov Zákona prekrútili zmysel štvrtého Božieho prikázania. Učili totižto nasledovnému postoju. Ak by sa niekto chcel vyhnúť povinnosti finančne zabezpečiť svojich rodičov v starobe alebo chorobe, mohol povedať, že dá peniaze alebo tovar na chrám, čiže ich „odovzdá Bohu“ a tým bol oslobodený od povinnosti postarať sa o svojich rodičov. Takto vlastne deformovali zmysel Božieho zákona, len aby vyplnili zákon, ktorý si sami vytvorili. Preto im Ježiš hovorí: „Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje!“ (Mk 7,9).  

Ježiš Kristus je autentickým vykladačom Božieho Zákona; preto vysvetľuje aj správny význam štvrtého prikázania a odhaľuje ich chybný postoj. Cituje Mojžiša, ktorý hovorí: ‚Cti svojho otca i svoju matku‘ (Mk 7,10). Štvrté prikázanie pripomína povinnosť úcty a pomoci voči rodičom. Treba si ich ctiť, vážiť, postarať sa o nich a pomáhať im, zvlášť v časoch staroby, choroby či samoty.

Úcta k rodičom sa zakladá na vďačnosti, ktorú si zaslúžia za dar, ktorý nám dali; že nám dali život – ako i za obete, ktoré priniesli, aby nás vychovali. V knihe Sirachovca čítame: „Z celého srdca si cti otca a nezabúdaj na pôrodné bolesti svojej matky. Pamätaj, že bez nich by si sa nebol narodil; a čo im môžeš dať späť, či sa to rovná ich daru pre teba?“ (Sir 7, 29–30).

Ďalej tam čítame: „Kto si ctí matku, (počína) si tak, ako keby si zhromažďoval poklady. Kto si ctí otca, nájde radosť na synoch a bude vždy vyslyšaný, keď sa bude modliť.“ (porov. Sir 3,5-6). Tieto a iné rady sú jasným svetlom pre náš život a vzťah k našim rodičom.

Aplikácia:

Nezabúdam na svojich rodičov? Modlím sa za nich?

Požiadam Pána o milosť, aby moje správanie voči rodičom mohlo byť aj pre iných vzorom ako si ctiť a milovať rodičov.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie