Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. POLYKARPA

Evanjelium:

„Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí. Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal.“ (Jn 15,18-21)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, keď si pripomíname svätého Polykarpa, veľkého otca Cirkvi, nám sám Ježiš ukazuje, aký veľký je rozdiel medzi príslušnosťou ku Kristovi a k svetu. Tak ako prenasledovali Ježiša, budú prenasledovaní aj jeho učeníci: „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás.“ Učeník sa musí plne stotožniť so svojím Majstrom, a aby sa mohol spolu s Ježišom Kristom zúčastniť na jeho zmŕtvychvstaní, bude sa musieť spolu s ním podieľať na jeho utrpení. Dejiny nám ukazujú, že Kristus a jeho evanjelium sú pre svet vždy, protirečivým znamením.

Tak to pochopil aj svätý Polykarp a žil podľa toho. Narodil sa v Smyrne v dnešnom Turecku, ktorá sa stala rímskou provinciou v Malej Ázii, a v tomto meste zomrel, ako mučeník, keďže bol biskupom miestnej cirkvi. Polykarp, ktorého meno znamená „hojné ovocie“, sa stretol s apoštolom Jánom a bol jeho učeníkom. Napísal list kresťanom vo Filipách (Grécko), aby ich povzbudil k životu v plnnosti, nasledovaním Ježiša Krista. Preto napísal prvým kresťanom. Jedným z najväčších nebezpečenstiev pre kresťanov v Polykarpových časoch bolo určite prenasledovanie, ale aktuálnym nebezpečenstvom boli aj doktrinálne odchýlky, ktoré hrozili, že veriacich odtrhnú od pravej viery a vnútorne zničia Cirkev: „Preto s opásanými bedrami slúžte Pánovi v bázni a pravde ako tí, čo opustili márne, prázdne reči a bludy zástupov a uverili tomu, ktorý vzkriesil nášho Pána Ježiša Krista z mŕtvych a dal mu slávu a trón po svojej pravici. Sú ľudia, ktorí sa nazývajú veriacimi, ale ako hovorí Ježiš, „nepoznajú toho, ktorý ma poslal.“ Dnes a vždy sme pozvaní skutočne poznať Boha a nasledovať Ježiša Krista, a aby nám v tomto cieli pomohol, prosme o príhovor svätého Polykarpa zo Smyrny.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie