Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“ (Mk 6,7-15)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Boží Syn učí, ako sa máme správať ako Boží synovia a dcéry. Prvým aspektom je naša dôvera a sebadôvera, ktorú by sme mali mať, keď s ním hovoríme. Náš Pán nás varuje: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania.

Keď sa rozprávame s rodičmi, neuchyľujeme sa ku komplikovanej argumentácii, ani k používaniu množstva slov, ale jednoducho si vypýtame to, čo potrebujeme. Mali by sme vždy vedieť, že Boh nás vypočuje, pretože Boh – ktorý je zároveň Otcom – nás miluje a počúva nás. Modliť sa v skutočnosti neznamená ani tak informovať Boha, ale prosiť ho o všetko, čo potrebujeme, pretože on vie, čo potrebujeme, ešte skôr, ako ho o to požiadate. Nebudeme dobrými kresťanmi, ak sa nebudeme modliť, tak ako syn nemôže byť dobrým synom, ak sa nerozpráva so svojimi rodičmi.

Modlitba Pána je modlitba, ktorú nás naučil sám Ježiš, a je to len kompendium nášho kresťanského života. Vždy, keď sa modlíme Otčenáš, dovolíme Otcovi, aby nás vzal za ruku, a pýtame sa ho, čo každý deň potrebujeme, aby sme sa stali lepšími Božími synmi. Nepotrebujeme len materiálny chlieb, ale – viac ako to – nebeský chlieb. Potrebujeme sa tiež naučiť odpúšťať a nechať si odpustiť.

Počas pôstneho obdobia nás Cirkev žiada, aby sme sa prehĺbili vo svojich modlitbách. „Modlitba, náš rozhovor s Bohom, je naším najlepším pokladom, pretože znamená (…) byť s ním zjednotený.“, povedal sv. Ján Zlatoústy.

Pane, potrebujeme sa naučiť, ako sa modliť a ako čerpať konkrétne dobrodenia pre svoj život. Hlavne žiť čnosť lásky. A práve modlitba nám dáva silu žiť ju každý deň lepšie. Preto denne prosme Pána, aby nám pomohol odpustiť nielen drobné problémy, s ktorými sa môžeme stretnúť u druhých, ale aj urážlivé slová a postoje, a navyše, aby sme voči svojim blížnym necítili žiadnu zlobu a zlosť. Aby sme mohli úprimne povedať, že sme z celého srdca odpustili tým, ktorí nám ublížili.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie