Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal Nikodémovi: „Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“ Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa to môže stať?“ Ježiš mu odvetil: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? Veru, veru, hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských? Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ (Jn 3, 7b-15)

Zamyslenie:

Dnes nám Ježiš hovorí o tom ako je ťažké predvídať a poznať pôsobenie Ducha Svätého. On totižto „veje, kam chce“  (Jn 3, 8). Ježiš to spája aj so svedectvom, ktoré dáva, a s potrebou narodiť sa zhora. Slovami: „Musíte sa znova narodiť.” (Jn 3, 7), nám jasne dáva najavo, že nový život je potrebný na to, aby sme mali prístup k večnému životu. Na dosiahnutie nebeského kráľovstva nestačí len akosi prežiť život tu na zemi: potrebný je nový život, oživený pôsobením Ducha. Celý náš život – osobný, rodinný, pracovný, športový, kultúrny a predovšetkým život viery musí byť preniknutý pôsobením Ducha Svätého. Žiadna oblasť nášho života, žiaden náš vzťah nesmie ostať mimo tohto životodarného pôsobenia Ducha, ktoré nás premieňa a posväcuje. 

Za dar Ducha Svätého môžeme ďakovať Ježišovi Kristovi. On už pred svojím utrpením a smrťou na kríži prisľúbil zoslanie Ducha. Ježiš je ten, ktorý zostúpil z neba a prišiel medzi nás, aby nám ukázal cestu života. On je ten, ktorý plnil vo všetkom Otcovu vôľu. On je ten, ktorý bol vyzdvihnutý na kríž a za nás vylial svoju krv. Sv. Bazil Veľký v tejto súvislosti píše, že „vďaka Duchu, ktorého nám pošle, budeme môcť vstúpiť do nebeského kráľovstva; vďaka Duchu získame adoptívne synovstvo; vďaka Duchu smieme Boha nazývať svojím “Otcom, máme účasť na Kristovej milosti a dostávame právo účasti na večnej sláve” (sv. Bazil Veľký).

Otvorme sa preto pôsobeniu Ducha Svätého a jeho
milosti, venujme pozornosť jeho vnuknutiam a uvádzajme ich do života, aby
každý z nás – nech sme už kdekoľvek – mohol vydávať svedectvo o tom, že
Kristus skutočne vstal z mŕtvych a žije.

Aplikácia:

  • Krstom sa rodíme pre nový život, život Ducha, čiže pre nebo. Poďakujem za milosť krstu.
  • Nikodém je učiteľa zákona, a predsa nechápe učenie Ježiša. Ja som učeník Krista. Čo robím preto, aby som chápal jeho učenie?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie