Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

„Boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých. Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš ozdravieť?“ Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“ Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. No v ten deň bola sobota, preto Židia hovorili uzdravenému: „Je sobota, nesmieš nosiť lôžko!“ Ale on im odvetil: „Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: ‚Vezmi si lôžko a choď!‘“ Pýtali sa ho: „A kto je ten človek, čo ti povedal: ‚Vezmi a choď?‘“ Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste. Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.“ A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil. A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu.“ (Jn 5,1-16)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes svätý Ján hovorí o podobenstve v bazéne v Betsate. Tá vyzerala skôr ako čakáreň úrazovej nemocnice. Počujeme, že tam ležalo veľké množstvo chorých, slepých, chromých a zmrzačených. A vtedy tam prichádza Ježiš. Je to zvláštne. Ježiš sa vždy nachádza uprostred nejakého problému. Kamkoľvek príde, vždy sa nájde niekto, koho treba zachrániť. Je tam, kde je potrebné pomôcť, priniesť radosť, šťastie, uzdravenie. V protiklade k tomu sú farizeji, ktorí sa zaoberali len tým, že je sobota. Ich divná viera ubíjala ich ducha. Črty hriechu sa im zračili v očiach. Nie je horšieho hluchého človeka ako ten, kto nechce počuť, vidieť, nedopraje, závidí.

Hlavný hrdina tohto zázraku bol postihnutý dlhých tridsaťosem rokov. Ježiš sa ho opýtal, či by chcel byť zdravý. Od dávna sa trápil v prázdnote, lebo Ježiša nenašiel. Konečne však áno. Stačila len chvíľa a život dlhoročného invalida sa zmenil. Oveľa neskôr svätý Ján Zlatoústy povedal, že v bazéne v Betsate si chorí vyliečili telo, zatiaľ čo v krste si tí istí chorí vyliečili dušu. Božia moc sa prejavuje prostredníctvom vody.

              Nepripomína nám ten bezmocný, postihnutý muž, blízko vody, našu vlastnú bezmocnosť konať dobro? Ako sa môžeme odvážiť sami riešiť to, čo má nadprirodzený dosah? Nevidíme každý deň okolo seba veľký zástup postihnutých, ktorí sú úplne neschopní zbaviť sa svojej neslobody? Hriech ochromuje človeka, spôsobuje jeho starnutie, zabíja ho. Musíme upierať svoj pohľad na Ježiša. Potrebujeme Jeho -Jeho milosť-, aby nás ponoril do vôd modlitby, vyznania, otvorenia nášho ducha. Ty a ja môžeme byť večne postihnutými osobami, alebo naopak, nositeľmi jeho milosti.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

„Buďme nespokojní sami so sebou, keď hrešíme, lebo hriechy sa nepáčia Bohu. A pretože v skutočnosti nie sme bez hriechu, buďme aspoň v tomto ohľade podobní Bohu, že to, čo sa nepáči jemu, sa nepáči nám.“ (sv. Augustín)

„Dvere Cirkvi sú vždy otvorené. Cirkev je Ježišov dom a Ježiš prijíma. A ak sú ľudia zranení, čo urobí Ježiš? Vyčíta im, že sú zranení? Nie, On prichádza a nesie ich na svojich pleciach. Tomu sa hovorí milosrdenstvo.“ (pápež František)

„Ježiš Kristus vykonal niektoré skutky, ako je napríklad odpustenie hriechov, ktoré ho zjavili ako Boha Spasiteľa. Niektorí Židia v ňom neuznávali Boha, ktorý sa stal človekom, ale videli v ňom človeka, ktorý sa robí Bohom, a odsúdili ho ako bohorúhača.“ (KKC 594)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie