Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Evanjelium:

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“ (Jn 15,9-17)

Podcast:

Zamyslenie:

V gréckom texte je malý detail, ktorý v takmer všetkých prekladoch chýba. Ježiš nehovorí len „Ostaňte v mojej láske!“, ale „Ostaňte v láske, ktorá je moja“. Rovnako hovorí v tejto reči o radosti, ktorá je jeho, o súde, ktorý je jeho, o prikázaniach, ktoré sú jeho, o pokoji, ktorý je jeho. Táto malá slovná formula zdôrazňuje osobitný charakter lásky, v ktorej sme povolaní zotrvávať. Vo svojom zdroji je božská a nekonečná. A jej typickým vyjadrením je kríž: sebadarovanie, sebaobetovanie až do konca.
Ako zotrvávame v Kristovej láske? Veď on nám dáva dar i príkaz. Dar Ducha Svätého vkladá do našich sŕdc lásku tam, kde predtým nebola. A zároveň, milosť Ducha Svätého nám umožňuje, ak chceme, aby sme túto lásku opätovali vlastnou láskou: osobne, slobodne, aktívne, záslužne. Robiť to je úlohou nášho kresťanského života. Túto úlohu plníme v prvom rade tým, že žijeme vo viere. Nevyhnutne to robíme aj tým, že sa oslobodzujeme od hriechu, ktorý by sme mohli definovať ako nelásku alebo ako prekážky, ktoré kladieme láske.
Ak teda chceme zotrvať v Kristovej láske, musíme asketickým úsilím, odhodlaním a vytrvalosťou odložiť všetky svoje zlomyseľné, zlostné, sebecké, pyšné, žiadostivé, chlipné, márnivé a hlúpe myšlienky a sklony. Pozitívne musíme pestovať pokoru a čistotu srdca. Naším vzorom v tomto smere je Nepoškvrnená Panna Mária, ktorá jediná dokázala zotrvať v Kristovej láske, bez akejkoľvek chyby, či prerušenia.
Ovocím Ježišových učeníkov je v prvom rade Katolícka cirkev. Spolu s prvými učeníkmi sa musíme podieľať na budovaní tejto Cirkvi. Ešte radikálnejšie povedané, ovocím lásky je jednoducho viac lásky. Prinášame ovocie pre Boha, keď odpovedáme na jeho lásku tým, že milujeme jeho a jeden druhého. Keď zotrvávame v tejto láske a žijeme tak, ako sa na Božie deti patrí. Zotrvávať v Kristovej láske potom musí znamenať nikdy neprestávať v modlitbe, v túžbe, v adorácii, vďakyvzdávaní, v príhovoroch, v láske. Zotrvávať v jeho láske tiež znamená byť v zásade pripravený položiť svoj život z lásky k nemu a k bratom. Z lásky zomrieť, dokonca byť ukrižovaný.
Žiť podľa Ježiša znamená byť dokonale šťastný. Žiť bez neho znamená postrádať blaženosť, pre ktorú sme boli stvorení.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie