Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA VEĽKÝ PIATOK

ZAMYSLENIE NA VEĽKÝ PIATOK

Evanjelium:

Pilát vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom Lithostrotus, po hebrejsky Gabbatha. Bol Prípravný deň pred Veľkou nocou, okolo poludnia. Tu povedal Židom: „Hľa, váš kráľ!“  Ale oni kričali: „Preč s ním! Preč s ním! Ukrižuj ho!“ Pilát im povedal: „Vášho kráľa mám ukrižovať?!“ Veľkňazi odpovedali: „Nemáme kráľa, iba cisára!“ Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch, z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané: „Ježiš Nazaretský, židovský kráľ.“ Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta; a bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky. Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi: „Nepíš: Židovský kráľ, ale: On povedal: ‚Som židovský kráľ.‘“ Pilát odpovedal: „Čo som napísal, to som napísal.“ Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Jn 18, 1-19

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime druhý deň veľkonočného posvätného Trojdnia – utrpenie a smrť nášho Pána Ježiša Krista. Je to deň víťazstva kríža, na ktorom nám Ježiš zanechal neprekonateľný znak svojej veľkej lásky. Obetou na kríži naplnil svoje slová: “Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.” (Jn 15,13). Dnes nie je priestor na veľa slov. Uprime skôr pohľad na kríž a v tichu ho vnímajme. Pozrime na Ukrižovaného Pána, zahľaďme sa do jeho tváre, do jeho rán o ktorých sv .Peter napísal: „Jeho rany vás uzdravili.“ (1Pt 2,25) a kontemplujme v tichu.

Sv. Augustín nás v tomto rozjímaní povzbudzuje nasledovnými slovami: „Tak ako sa oni prizerali, aj my hľadíme na jeho rany, keď visí na kríži. Vidíme jeho krv, keď umiera. Vidíme cenu, ktorú ponúkol náš Vykupiteľ za nás… Skláňa hlavu, akoby Ťa chcel pobozkať. Jeho srdce je prebodnuté z lásky k Tebe. Jeho ruky sú rozpäté, aby Ťa mohol objať. Všetko to v mysli správne uváž: tak ako bol klincami pevne spojený s krížom, tak nech je teraz pevne spojený s tvojou dušou…. Smrť nášho Pána by nemala byť pre nás zdrojom hanby, skôr by mala byť našou najväčšou nádejou, našou najväčšou slávou. On totižto vzal na seba smrť, ktorá bola naša, a dal nám to, čo bolo jeho: nový, božský život. 

Aplikácia

Pri pohľade na kríž vyjadrím Pánovi vďačnosť za jeho nesmiernu lásku voči nám ako aj túžbu, zostať mu verný a milovať ho po celý život.

Naplánujem si čas, ktorý chcem stráviť v poklone pri Pánovom hrobe.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie