Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA VEĽKÝ PIATOK

ZAMYSLENIE NA VEĽKÝ PIATOK

Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch, z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané: „Ježiš Nazaretský, židovský kráľ.“ Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta; a bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky. Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi: „Nepíš: Židovský kráľ, ale: On povedal: ‚Som židovský kráľ.‘“ Pilát odpovedal: „Čo som napísal, to som napísal.“

Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev. Ale tento odev bol nezošívaný, odhora v celku utkaný. Preto si medzi sebou povedali: „Netrhajme ho, ale losujme oň, čí bude!“ Aby sa splnilo Písmo: „Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili lós.“ A vojaci to tak urobili.

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude zlomená.“ A na inom mieste Písmo hovorí: „Uvidia, koho prebodli.“ (Jn 18, 1 – 19, 37)

Zamyslenie:

Dnes na Veľký Piatok slávime utrpenie a smrť nášho Pána Ježiša
Krista. Dnes nám Ježiš zanechal to najcennejšie, čo mal: svoju Matku nám dal za
matku, odpustil svojim vrahom, zanechal nám príklad dokonalej poslušnosti
a úplnej dôvery voči Nebeskému Otcovi a hlavne, položil za nás svoj
vlastný život.

V správe o Utrpení nášho Pána Ježiša Krista sme si vypočuli
svedectvo očitého svedka, sv. Jána apoštola a evanjelistu. Je to
rozprávanie bohaté na symboliku, kde má každý malý detail svoj zmysel. Dnes sa však
nechceme venovať detailom. V tichu modlitby sa chceme sústrediť na to
podstatné, na dar vykúpenia, ktorý slávime.

Pred týmto veľkým tajomstvom sme povolaní zastaviť sa a veriť. Kresťanská
viera nie je pietnou úctou k vzdialenému a abstraktnému Bohu, o
ktorom nič nevieme, ale je vzťahom lásky k Ježišovi Kristovi, Božiemu Synovi,
ktorý dnes zomrel na kríži. Jeho smrť bola výkupným za nás všetkých; vykupujúca
smrť, ktorá nám prináša život.

Tajomstvo vykúpenia je tajomstvo lásky. „Nik nemá väčšiu lásku, ako
ten, kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15,13), vyhlásil Ježiš a takto
nám odhalil cenu svojej lásky voči nám. Pred takýmto činom sa môžeme iba vďačne
a s obdivom skláňať a zaň ďakovať.  

Avšak nielen to. Vzhľadom na to, že sa kresťanská viera odsúva
z verejného priestoru a spoločenského života, sme povolaní svedčiť
o dare vykúpenia, ktorý je pre všetkých ľudí. Ako hovorí svätý Meliton zo
Sárd: „On nás vyviedol z otroctva na slobodu, z tmy na svetlo, zo smrti do
života. On je veľkonočným tajomstvom našej spásy.“

Aplikácia:

  • Pokľaknem si pred krížom a poďakujem sa Spasiteľovi za jeho lásku.
  • Poprosím Pána, aby som si ani ja v krížoch nezúfal, ale dôveroval Bohu. 

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie