Fotokroniky

KŇAZSKÁ VYSVIACKA DÁVIDA KANCIANA SVD

V sobotu 15. júna 2024 sa v nitrianskej katedrále konala kňazská vysviacka troch ordinandov – dvoch z nitrianskej diecézy a jedného člena Spoločnosti Božieho Slova – nášho spolubrata – Dávida Kanciana SVD. Obrady kňazskej vysviacky viedol a svätiteľom novokňazov bol nitriansky diecézny biskup, Mons. Viliam Judák.

Otec biskup Viliam v úvode slávnosti poďakoval všetkým, ktorí mali podiel na výchove, formácii a povolaní nových služobníkov oltára a tým, ktorí sa modlia a obetujú svoje utrpenie za novokňazov a nové duchovné povolania. Vo svojom príhovore pred samotnou kňazskou vysviackou biskup Viliam uvažoval nad kňazským povolaním podľa príkladu Ježiša Krista a jeho predstáv pri ustanovení sviatosti kňazstva. Upozornil ordinandov, že oni povolaní a vyvolení samotným Bohom. Povzbudil ich preto k neustálemu úprimnému a priateľskému vzťahu s Bohom vzhľadom na ich Božské povolanie k sviatosti kňazstva a neustálemu uvedomovaniu si tohto vzťahu Božej lásky. Ako okrem iného povedal: „Kňazstvo nemôže byť na skúšku, zamestnaním, remeslom, úradom, či funkciou, ale ide tu o hlboké tajomstvo, ktoré človeka prevyšuje a vťahuje do celodejinného úsilia Kristovej Cirkvi o dobro ľudstva teda do samého Božieho plánu spásy. Povolanie na kňazstvo je čosi veľké, osobné aj nadosobné. Kňaz je ustanovený pre ľudí, ale nikto si túto hodnosť nemôže prisvojiť sám. Kňazstvo je predovšetkým Božím darom. Božie povolanie je pre nás pozvaním každý deň vyvoliť si Boha a jeho plán s naším životom.“ Upozornil ordinandov, aby hlásali pravdu, prebúdzali k životu Ducha, aby sa neprispôsobovali dobe, a nehovorili to, čo chcú iní počuť a neschvaľovali všetko, len aby sa zapáčili tomuto svetu. V závere vyzval prítomných slovami svojho predchodcu blahej pamäti arcibiskupa Karola Kmeťka z roku 1935 k tomu, aby sa vrúcne modlili za milosť vytrvania a požehnanie k úspechu novokňazov a za nové duchovné povolania. Konsekračnou modlitbou, vkladaním rúk a pomazaním rúk ordinandov biskupom Viliamom sa ordinandi stali kňazmi – Božími služobníkmi Kristovej Cirkvi a posilnili tak rady spolubratov v kňazskej službe v Nitrianskej diecéze i Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku.

Dávid Kancian sa narodil 2. septembra 1994 v Košiciach ako druhý z troch detí, rodičom Stanislavovi a Márii. Navštevoval Základnú školu sv. Cyrila a Metoda v Košiciach a prvé sväté prijímanie prijal v Kostole sv. Gorazda. Následne sa presťahovali s celou rodinou do Družstevnej pri Hornáde. Dávid zostal študovať v Košiciach, na osemročnom gymnáziu Alejová. Vo farnosti miništroval, najmä vo filiálnom kostole Narodenia Panny Márie. Po maturite odišiel na vysokú školu do Bratislavy, ktoré absolvoval na MatFyz-e. Štúdium ukončil získaním bakalárskeho titulu v programe ekonomická a finančná matematika.
Už počas štúdia na vysokej škole rozlišoval svoje povolanie. Býval na internáte v Mlynskej doline, trávil pomerne veľa času v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Jozefa Freinademetza, kde spoznal rehoľu verbistov. Zúčastnil sa viacerých duchovných obnov, ktoré organizovali verbisti, až napokon urobil rozhodnutie žiť zasvätený život zasvätený v rehoľnom spoločenstve. V septembri 2016 začal rok postulátu a štúdia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Dňa 7. septembra 2017 vstúpil do noviciátu a rok na to zložil svoje prvé rehoľné sľuby. Po noviciáte pokračoval vo filozoficko-teologickom štúdiu. Po bakalárskom stupni bol na pastoračnej praxi vo Farnosti Povýšenia sv. Kríža na Daliborovom námestí v Bratislave. V júni 2024 ukončil štúdium na magisterskom stupni v odbore Katolícka teológia. Dávidovým misijným určením je Slovensko a prvým kaplánskym miestom, kde bude pôsobiť od júla tohto roku je Farnosť Terchová.

Text: Mediálny tím SVD a Biskupstvo Nitra Foto: Mediálny tím SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie