Jubileum 1923 - 2023

VERBISTI SI V JUBILEJNOM ROKU PRIPOMENULI 100 ROKOV OD NARODENIA PÁTRA JURAJA POLJAKA SVD

Na deň presne sa konala pripomienka 100. nedožitých narodenín rodáka z Tepličky nad Váhom, misionára v Portugalsku a Angole, pátra Juraja Poljaka SVD.

Páter provinciál Marek Vaňuš SVD, ďalší pátri verbisti a mnohí kňazi-rodáci z Tepličky sa v utorok 16. mája 2023 zišli na svätej omši v miestnom farskom kostole. Slávnostnú chvíľu svojou prítomnosťou zvýraznili aj mestni hasiči a mnoho veriacich. P. Ján Halama SVD v homílii podčiarkol súbeh 100-ročného jubilea slovenskej provincie verbistov,  storočných osláv narodenia pátra Poljaka a príchodu dvoch angolských bohoslovcov na štúdia na Slovensko. Títo bohoslovci z Angoly sa tiež zúčastnili slávnosti v Tepličke nad Váhom. Pripomenul, že P. Juraj Poljak patrí k zakladajúcim členom portugalskej provincie verbistov, kde pracoval od r. 1950 do r. 1971. V turbulentných časoch občianskej vojny bol istý čas jediným verbistom, ktorý zostal pracovať v Angole. Bol vychovávateľom, učiteľom, staviteľom a predovšetkým odhodlaným misionárom, ktorý miloval ľudí, s ktorými pracoval a zbožným a Bohu oddaným kňazom. Horlivosť a jednoduchosť boli cnosti, ktoré sa zapísali do sŕdc jeho nasledovníkov kňazov z rodnej farnosti i v srdciach veriacich rodákov. Po sv. omši pátri verbisti premietli v kostole film o 100 rokoch pôsobenia verbistov na Slovensku a v Česku, ktorý mal nedávno premiéru na YouTube kanále slovenských verbistov.

Text pripravil P. Ján Halama SVD

Správa anglicky:

In the Jubilee Year, the SVD’s in Slovakia commemorated the 100th anniversary of the birth of Father Juraj Poljak SVD

The 100th birthday of Father Juraj Poljak SVD, a native of Teplička nad Váhom, Slovakia, a missionary in Portugal and Angola, was commemorated on the exact day.

On Tuesday, May 16, 2023, Father Provincial superior Marek Vaňuš SVD, other SVD confreres, and many priests born in Teplička nad Váhom participated in the Holy Mass in the local parish church. The solemn moment has been highlighted by the presence of the town’s firefighters and many of the faithful. In his homily, Fr. Ján Halama SVD underlined the coincidence of the 100th anniversary of the Slovak SVD Province, the centenary celebration of the birth of Father Poljak and the arrival of two seminarians from Angola who came to study in Slovakia. These Angolan seminarians also took part in the celebrations in Teplička nad Váhom as well. He recalled that P. Juraj Poljak was one of the founding members of the Portuguese SVD province, where he worked from 1950 to 1971. During the turbulent times of the civil war, he became for some time the only SVD who remained to work in Angola. He was the formator, the teacher, the builder and above all a committed missionary who loved the people with whom he worked and a devout and God-fearing priest. Zeal and simplicity were virtues that were engraved in the hearts of his follower priests from his home parish and in the hearts of the faithful natives. After the Mass, the SVD confreres screened a film about the 100 years of the ministry of the SVDs in Slovakia and the Czech Republic, which had recently premiered on the YouTube channel of the Slovak SVD province.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie