PÁPEŽ FRANTIŠEK: PRIŠIEL ČAS ZHODNOTIŤ ÚLOHU LAIKOV

PÁPEŽ FRANTIŠEK: PRIŠIEL ČAS ZHODNOTIŤ ÚLOHU LAIKOV

„Prišiel čas, aby laici postúpili o krok vpred, o ďalší krok. A aby našli v Cirkvi priestor potrebný na to, aby mohli konať, spôsob ako odpovedať na svoje povolanie.“ To sú slová pápeža Františka v predslove ku knihe biskupa Fabia Fabene s názvom: „Sinfonia di ministeri. Una rinnovata presenza dei laici nella chiesa“ (Symfónia služby. Nová prítomnosť laikov v Cirkvi).

Slová pápeža Františka:

Každý čas má svoju novosť, môžeme preto povedať, že žijeme v novej dobe. Nastal čas, aby laici postúpili o krok vpred, o ďalší krok. A aby našli v Cirkvi priestor potrebný na to, aby mohli konať, spôsob ako odpovedať na svoje povolanie. Tento zväzok vychádzajúci z bohatého učenia II. vatikánskeho koncilu, reflektovaného biskupskou synodou a mojimi predchodcami, ponúka hlbšiu reflexiu nad službami, ktoré pápež sv. Pavol VI. reformoval a spojil nie už s prípravou na cestu ku sviatostnému kňazstvu, ale s bohatstvom laických povolaní a služieb, ktoré Duch Svätý prebúdza v Cirkvi.

Duch vždy aktívne pôsobí v Božom ľude a obohacuje ho darmi, ktoré sú zakaždým nové a my musíme byť pozorní, aby sme ho neuhášali (porov. 1 Sol 5,19) a nezarmucovali (porov. Ef 4,30). Bohužiaľ tak robíme zakaždým, keď sa nezveruje jeho tvorivej fantázii, ale usilujeme o vtesnanie jeho pôsobenia do našich schém, bez toho, aby sme ponechávali priestor primátu milosti, s rizikom, že sa staneme sebe vzťažnými.

II. vatikánsky koncil bol v konštitúcii Lumen gentium koncilom Božieho ľudu, ľudu, ktorý kráča dejinami poháňaný svätodušným vánkom. Tento svätý ľud je neustále obohacovaný službami a charizmami, ktoré sú zakorenené v sensus fidei pôsobiaci neomylnosť všetkých pokrstených in credendi. Je to skutočnosť milosti, ktorú si v pastoračnej činnosti musíme neustále uvedomovať, aby sme prekonávali vždy škodlivý klerikalizmus v cirkvi, ako to pripomenul tiež záverečný dokument synody venovanej mladým.

Svätý Boží ľud, pomazaný Duchom, je vo svojom celku kňazský, pretože má účasť na jedinom Kristovom kňazstve. Vysvätení služobníci, konajúci in persona Christi capitis, sú zaiste potrební pre rast tohto ľudu, vzhľadom k tomu, že iba oni môžu predsedať Eucharistii, aby utíšili jeho hlad, a rozhrešovať hriechy, aby mu sprostredkovávali Božie milosrdenstvo.

Zároveň, ak jadro kňazskej identity spočíva v premieňaní eucharistického chleba, v centre poslania laikov stojí posväcovania sveta podľa Božieho plánu. Toto ich pôsobenie je prepojené v jednotu so zodpovednosťou laikov za budovanie cirkvi, ako na to poukázal zvláštnym spôsobom sv. Ján Pavol II. v apoštolskej exhortácii Christifideles laici. Ustanovené tajomstvo plní toto dvojité poslanie v prospech Cirkvi a sveta a robí laikov (ženy a mužov) aktívnymi subjektmi evanjelizácie a misií. Ako som napísal v Evangelii gaudium, laici tvoria absolútnu väčšinu Božieho ľudu a je nevyhnutné, aby ich zvláštne povolanie bolo uznané na všetkých úrovniach, bez toho, aby sa však akokoľvek klerikalizovali.

Musíme si overiť, či sme verní tejto laickej identite, a natiahnuť hodinky, ktoré sa akosi zastavili. Teraz prišiel čas. Poslanie laikov nie je privilégium pre nemnohých a žiada si úplnú oddanosť a plné nasadenie. Po laikoch sa žiada, aby prežívali radostné sebadarovanie a modlitbu, rástli a pracovali v rámci kresťanského spoločenstva, zdieľali a podporovali jeho cestu vo vzájomnej výmene darov prebúdzaných Duchom Svätým. Práve v tom spočíva synodalita, ku ktorej nás Boh volá a ktorá od nás žiada odpoveď na rôzne povolania, aby sme spoločne – pastieri a stádo – kráčali chodníkmi dejín a boli všetci jedno v rozmanitosti chariziem.

Nedávne synody o rodine, mladých v Amazónii, navrhli niektoré nové laicke služby. Sú to služby, ktoré majú podporiť synodálnejšiu podobu cirkvi, ktorá vychádza, ktorá sa vykláňa k perifériám. Aj preto je dôležité, aby každý biskup a každá miestna cirkev mohli pristúpiť k pozornému rozlišovaniu služieb, ktoré sú na konkrétnom území potrebné a cirkev tak mohla byť prítomná a prinášať svetlo evanjelia tam, kde človek žije a trpí. Ako som napísal v apoštolskej exhortácii Querida Amazonia, „inkulturácia sa musí rozvíjať a reflektovať vteleným spôsobom v cirkevnej a služobnej organizácii. Ak je inkulturovaná spiritualita a svätosť, ak je inkulturované samotné evanjelium, či by nemal byť inkulturovaný tiež spôsob, akým sú štruktúrované a prežívané služby v Cirkvi?“ (85).

Je potrebné predchádzať hrozbe ponímať služby ako formy moci, čo je pokušenie neustále číhajúce v zálohe. Tieto služby totiž zodpovedajú povolaniu, sú plodom osobného a komunitného rozlišovanie a vyjadrujú sa v diakonii Božieho ľudu. Služobná Cirkev sa vo všetkých svojich aspektoch prejavuje v ľuďoch, ktorí majú tisíce tvárí. Je to cirkev, v ktorej je zásadná rola ženy. Je to cirkev neustále oplodňovaná Duchom Svätým, ktorý „omladzuje Cirkev silou evanjelia, stále ju obnovuje a vedie k dokonalej jednote s jej snúbencom“ (Lumen gentium 4).

„inkulturácia sa musí rozvíjať a reflektovať vteleným spôsobom v cirkevnej a služobnej organizácii. Ak je inkulturovaná spiritualita a svätosť, ak je inkulturované samotné evanjelium, či by nemal byť inkulturovaný tiež spôsob, akým sú štruktúrované a prežívané služby v Cirkvi?“ (85).

Je potrebné predchádzať hrozbe ponímať služby ako formy moci, čo je pokušenie neustále číhajúce v zálohe. Tieto služby totiž zodpovedajú povolaniu, sú plodom osobného a komunitného rozlišovanie a vyjadrujú sa v diakonii Božieho ľudu. Služobná Cirkev sa vo všetkých svojich aspektoch prejavuje v ľuďoch, ktorí majú tisíce tvárí. Je to cirkev, v ktorej je zásadná rola ženy. Je to cirkev neustále oplodňovaná Duchom Svätým, ktorý „omladzuje Cirkev silou evanjelia, stále ju obnovuje a vedie k dokonalej jednote s jej snúbencom“ (Lumen gentium 4).

Prevzaté: https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2020-10/papez-frantisek-prisel-cas-zhodnotit-roli-laiku.html

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie