Proste Pána žatvy

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Prvý deň

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Prvý deň

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matuša 9,35-38:

A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: “Žatva je veľká, ale robotníkov málo.“ Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.”

Z posolstva Svätého Otca Františka k svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania

Evanjelium hovorí: „Ježiš chodil po mestách a dedinách… A keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté  ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: ,Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu‘“ (Mt 9, 35 – 38). Tieto slová nás prekvapujú, pretože všetci vieme, že treba najskôr orať, siať a pestovať, aby neskôr vo vhodnom čase bolo možné zožať hojnú úrodu. Ježiš však tvrdí, že „žatva je veľká“. Kto sa však pričinil o takú hojnú úrodu? Odpoveď je len jedna: Boh. Je zrejmé, že pole, o ktorom hovorí Ježiš, je ľudstvo, sme to my. A tá mocná sila, ktorá spôsobila, že je „veľa ovocia“, je Božia milosť, je to spoločenstvo s ním (porov. Jn 15, 5). V modlitbe, ktorú Ježiš žiada od Cirkvi, ide teda o prosbu, aby vzrástol počet tých, ktorí sa venujú službe jeho kráľovstvu. Svätý Pavol, ktorý bol jedným z týchto „Božích spolupracovníkov“, neúnavne sa obetoval pre vec evanjelia a Cirkvi. S vedomím človeka, ktorý osobne okúsil, že Božia spásna vôľa je nevyspytateľná a že počiatkom každého povolania je podnet vychádzajúci z milosti, apoštol Pavol kresťanom v Korinte pripomína: „Vy ste Božia roľa” (1 Kor 3, 9). Preto v našom srdci vyviera najskôr údiv nad hojnou žatvou, ktorou nás iba Boh môže obdariť; potom je to vďačnosť za lásku, ktorá nás vždy predchádza; a nakoniec uctievanie za dielo, ktoré Boh vykonal a ktoré si vyžaduje naše slobodné rozhodnutie konať s ním a pre neho.

Otče náš…

Modlitba za povolania

Milosrdný Otče, ktorý si nám dal svojho Syna pre našu spásu a neustále nás podporuješ darmi Ducha Svätého, daruj nám živé, horlivé a radostné kresťanské spoločenstvá, ktoré budú zdrojom bratského života a vzbudia v mladých túžbu zasvätiť sa tebe a evanjelizácii. Povzbudzuj ich v ich úsilí predkladať vhodnú katechézu o povolaní a spôsobe konkrétneho zasvätenia. Daj im múdrosť pre potrebné rozlišovanie povolaní, aby vo všetkom žiarila veľkosť tvojej milosrdnej lásky. Mária, Ježišova matka a vychovávateľka, oroduj za každé kresťanské spoločenstvo, aby sa živené Duchom Svätým stalo prameňom čistých povolaní do služby svätému Božiemu ľudu. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie