ARNOLD JANSSEN: PODOBENSTVÁ A ÚVAHY NA CESTU

ARNOLD JANSSEN: PODOBENSTVÁ A ÚVAHY NA CESTU

PRÍHOVOR K SLOVENSKÉMU VYDANIU

Ktosi prirovnal svätca k ožarujúcemu ohňu: Počas života horí, svieti a zohrieva. Keď však oheň oslabne, jeho prejavy sa postupne zmiernia, ale nezanikne celkom. Pod vrstvou popola zostanú žeravé uhlíky, ktoré síce nevidieť, ale oni sú tam a tlejú. Stačí ich iba rozdúchať, odstrániť popol a uhlíky sa opäť naplno rozhoria; opätovne začnú hriať, ponúkať svetlo a vytvárať príťažlivé čaro.

Podcast:

Podobné poslanie má aj táto kniha o sv. Arnoldovi Janssenovi. P. Arnold dostal od Boha veľa darov, veľa chariziem, čiže „uhlíkov“, ktoré časom zapadli popolom. Nasledujúce riadky sa pokúsia odfúknuť popol, aby vyšli najavo krása i svetlo Božieho daru, ktoré môžu osvietiť aj našu životnú cestu a zohriať naše srdce.

Preklad knihy za zrodil vďaka nútenej „prestávke“, zavinenej pandémiou koronavírusu. Keďže sa jeden z prekladateľov ocitol v takmer mesačnej nútenej karanténe, siahol po knihe o sv. Arnoldovi, ktorá ho inšpirovala tým, že neponúkala len strohé historické informácie o živote a diele zakladateľa SVD, lež zároveň ich obohacovala o úvahy, podobenstvá i príklady zo života, ako aj o poéziu. Takto sa znásobil potenciál krásy Božieho daru a ľudskej duši sa otvorili viaceré „okná“ na prijatie posolstva.

Pôvodná kniha má 83 kapitol, a prináša pohľad na misie z perspektívy Latinskej Ameriky. Keďže však preklad je určený pre tunajšieho čitateľa, kolektív prekladateľov sa rozhodol pre nasledovné úpravy:

Niektoré state, básne a piesne zmenil, aby sa dali čitateľovi či už ľahšie pochopiť, alebo mu boli bližšími.  

Rozšíril počet kapitol na 100, aby jednak doplnil niektoré aspekty Arnoldovej spirituality, ktoré viac rezonujú v našom kontexte, a jednak tým zároveň vyjadril vďačnosť Bohu za storočné pôsobenia SVD na Slovensku.

Ku každej kapitole vložil aj text zo Svätého písma, aby sa zvýraznilo miesto Božieho slova v spiritualite SVD a jeho prepojenosť s konkrétnym životom.

Želaním prekladateľov a ďalších, ktorí na tomto diele spolupracovali, je, aby sa aj nasledovné riadky stali „uhlíkmi“ zohrievajúcimi a svietiacimi na ceste duchovného rastu a napĺňania misijného poslania.  

Nikto nešiel včera, nik nejde dnes, ani nik nepôjde zajtra k Bohu tou istou cestou, ktorou idem ja. Boh pripravil pre každého človeka nový lúč slnečného svetla a cestu, ktorou ešte nik nešiel. Leon Felipe

Na obzore vidím sen. Ak urobím desať krokov, obzor sa vzdiali takisto o desať krokov. Načo je teda dobré kráčať za snom? Aby som kráčal! Eduardo Galeano

SV. ARNOLD – PODOBENSTVO JEŽIŠA

Podobenstvo je príbeh hovoriaci k srdcu. Je znakom poukazujúcim na čosi hlbšie a širšie. Skrýva sa za ním obsiahlejšia skutočnosť. Podobenstvo pozýva k hľadaniu a k životu. Otvára cestu k hlbšej pravde a nepotrebuje múdry výklad či rozlúštenie. Je to čistý, jednoduchý príbeh, rodiaci sa zo spontánnosti stretnutia a z reality života. Ježiš rád rozprával v podobenstvách,  použijúc ich preto, aby nám zjavil tvár svojho Otca a odhalil tajomstvá Božieho kráľovstva. Avšak nielenže používal podobenstvá, lež aj sám bol jedným veľkým „podobenstvom Otca“. On ako osoba totiž vo svojej ľudskej prirodzenosti skrýval a zároveň aj zjavoval svoje božstvo. Hoci bol podľa vonkajšieho vzhľadu človekom ako každý iný, predsa bol kýmsi viac. Ako píše sv. Pavol: „Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva“ (Kol 2, 9). Takto Boh priťahoval a priťahuje k sebe pravdou a dobrotou vteleného Božieho Syna.

Dnes sme presvedčení, že aj život každého kresťana, ak chce byť opravdivý, musí sa stať Ježišovým podobenstvom.

Aj sv. Arnold je „podobenstvom“, podobenstvom Ježišovým. Výraz „podobenstvo“ je kľúčom k pochopeniu týchto „Úvah na cestu“. Keď 5. októbra 2003 vtedajší pápež Ján Pavol II. kanonizoval pátra Arnolda Janssena, chcel tohto kňaza, rehoľníka a misionára navrhnúť za vzor nasledovania Ježiša. Ako sa však pre človeka súčasnosti môže stať modelom niekto, kto žil pred viac než storočím? Niekto, kto žil v inej dobe, za iných okolností, v inej kultúre a so spiritualitou tak veľmi odlišnou od tej dnešnej?

Sv. Arnold sa môže stať modelom preto, lebo jeho život sa stal Ježišovým podobenstvom; podobenstvom takým jednoduchým a zrejmým, akým je okno, cez ktoré môžeme hľadieť tak na okolitý svet ako aj na náš vlastný život, život Ježišových učeníkov. Naša kresťanská identita je zakotvená v osobe Ježiša Krista, nie v doktrínach, normách či inštitúciách. Preto sv. Arnold – ako Ježišovo podobenstvo – je aj modelom, ale len v tom podstatnom: v jeho vzťahu k Bohu, v jeho priľnutí k Ježišovi a láske k nemu, v jeho vzťahu ku svetu a v jeho misijnom zápale.

Tak ako podstatou svätosti nie je v prvom rade morálna dokonalosť, lež otvorenosť na Božiu lásku a odpoveď na ňu, tak sa aj v živote sv. Arnolda nebudeme zameriavať na jeho veľké úspechy, náuku či plány, ale zameriame sa iba na to podstatné: na jeho vzťah k Bohu. Ak sa dotkneme aj ostatných vecí, tak len preto, lebo nám viac približujú túto jeho skúsenosť s Bohom.

Predložíme teda iba niektoré fragmenty z Arnoldovho života, lebo podobenstvo – ako sa hovorí v speve Rabbá – je „ako horiaci knôtik, používaný na hľadanie drahých kameňov“. Sv. Arnold je tiež iba akýmsi „prostriedkom”, nie cieľom. To, o čo v tejto knihe ide, je jednak nájsť drahokam, poklad, a tým je sám Ježiš Kristus, ale jednak nájsť i spôsob ako ho verne nasledovať; spôsob originálny, šitý na mieru pre každého jedného z nás.

Nie je nič lepšie, než sa venovať podobenstvám, alebo ľuďom, ktorí mali ten veľký dar stať sa podobenstvom. Jeden učenec z Východu povedal: „Ako nájdeme zlatú mincu pomocou malej zapálenej sviečky, tak pomocou jednoduchého podobenstva objavíme hlbokú pravdu, samotný zmysel života.“ 

Toto je môj návrh. Podobenstvo, ktoré sa nazýva „Arnold“, a niekoľko zamyslení, ktoré nám majú pomôcť nasmerovať horiaci knôtik tak, aby každý z nás našiel svoj drahocenný kameň. Básnik León Felipe odporúča: „Vráťme sa k podobenstvu. Podobenstvo je najkratšou cestou medzi človekom a svetlom“.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie