Spiritualita Arnolda Janssena

ARNOLD JANSSEN: PODOBENSTVÁ A ÚVAHY NA CESTU

ARNOLD JANSSEN: PODOBENSTVÁ A ÚVAHY NA CESTU

PRÍHOVOR K SLOVENSKÉMU VYDANIU

Ktosi prirovnal svätca k ožarujúcemu ohňu: Počas života horí, svieti a zohrieva. Keď však oheň oslabne, jeho prejavy sa postupne zmiernia, ale nezanikne celkom. Pod vrstvou popola zostanú žeravé uhlíky, ktoré síce nevidieť, ale oni sú tam a tlejú. Stačí ich iba rozdúchať, odstrániť popol a uhlíky sa opäť naplno rozhoria; opätovne začnú hriať, ponúkať svetlo a vytvárať príťažlivé čaro.

Podcast:

Podobné poslanie
má aj táto kniha o sv. Arnoldovi Janssenovi. P. Arnold dostal od Boha
veľa darov, veľa chariziem, čiže „uhlíkov“, ktoré časom zapadli popolom. Nasledujúce
riadky sa pokúsia odfúknuť popol, aby vyšli najavo krása i svetlo Božieho
daru, ktoré môžu osvietiť aj našu životnú cestu a zohriať naše srdce.

Preklad knihy
za zrodil vďaka nútenej „prestávke“, zavinenej pandémiou koronavírusu. Keďže sa
jeden z prekladateľov ocitol v takmer mesačnej nútenej karanténe,
siahol po knihe o sv. Arnoldovi, ktorá ho inšpirovala tým, že
neponúkala len strohé historické informácie o živote a diele zakladateľa
SVD, lež zároveň ich obohacovala o úvahy, podobenstvá i príklady zo života,
ako aj o poéziu. Takto sa znásobil potenciál krásy Božieho daru a ľudskej
duši sa otvorili viaceré „okná“ na prijatie posolstva.

Pôvodná kniha
má 83 kapitol, a prináša pohľad na misie z perspektívy Latinskej
Ameriky. Keďže však preklad je určený pre tunajšieho čitateľa, kolektív prekladateľov
sa rozhodol pre nasledovné úpravy:

Niektoré
state, básne a piesne zmenil, aby sa dali čitateľovi či už ľahšie pochopiť,
alebo mu boli bližšími.  

Rozšíril
počet kapitol na 100, aby jednak doplnil niektoré aspekty Arnoldovej
spirituality, ktoré viac rezonujú v našom kontexte, a jednak tým
zároveň vyjadril vďačnosť Bohu za storočné pôsobenia SVD na Slovensku.

Ku každej
kapitole vložil aj text zo Svätého písma, aby sa zvýraznilo miesto Božieho
slova v spiritualite SVD a jeho prepojenosť s konkrétnym
životom.

Želaním
prekladateľov a ďalších, ktorí na tomto diele spolupracovali, je, aby sa
aj nasledovné riadky stali „uhlíkmi“ zohrievajúcimi a svietiacimi na ceste
duchovného rastu a napĺňania misijného poslania.  

Nikto nešiel včera, nik nejde dnes, ani nik nepôjde zajtra k Bohu tou istou cestou, ktorou idem ja. Boh pripravil pre každého človeka nový lúč slnečného svetla a cestu, ktorou ešte nik nešiel. Leon Felipe

Na obzore vidím sen. Ak urobím desať krokov, obzor sa vzdiali takisto o desať krokov. Načo je teda dobré kráčať za snom? Aby som kráčal! Eduardo Galeano

SV. ARNOLD – PODOBENSTVO JEŽIŠA

Podobenstvo je príbeh hovoriaci k srdcu. Je znakom poukazujúcim
na čosi hlbšie a širšie. Skrýva sa za ním obsiahlejšia skutočnosť. Podobenstvo
pozýva k hľadaniu a k životu. Otvára cestu k hlbšej pravde
a nepotrebuje múdry výklad či rozlúštenie. Je to čistý, jednoduchý príbeh,
rodiaci sa zo spontánnosti stretnutia a z reality života. Ježiš rád
rozprával v podobenstvách,  použijúc
ich preto, aby nám zjavil tvár svojho Otca a odhalil tajomstvá Božieho
kráľovstva. Avšak nielenže používal podobenstvá, lež aj sám bol jedným veľkým
„podobenstvom Otca“. On ako osoba totiž vo svojej ľudskej prirodzenosti skrýval
a zároveň aj zjavoval svoje božstvo. Hoci bol podľa vonkajšieho vzhľadu
človekom ako každý iný, predsa bol kýmsi viac. Ako píše sv. Pavol: „Veď v
ňom telesne prebýva celá plnosť božstva“
(Kol 2, 9). Takto Boh priťahoval a priťahuje
k sebe pravdou a dobrotou vteleného Božieho Syna.

Dnes sme presvedčení, že aj život každého kresťana,
ak chce byť opravdivý, musí sa stať Ježišovým podobenstvom.

Aj sv. Arnold je „podobenstvom“, podobenstvom Ježišovým.
Výraz „podobenstvo“ je kľúčom k pochopeniu týchto „Úvah na cestu“. Keď 5. októbra 2003 vtedajší pápež Ján Pavol
II. kanonizoval pátra Arnolda Janssena, chcel tohto kňaza, rehoľníka a
misionára navrhnúť za vzor nasledovania Ježiša. Ako sa však pre človeka súčasnosti
môže stať modelom niekto, kto žil pred viac než storočím? Niekto, kto žil
v inej dobe, za iných okolností, v inej kultúre a so
spiritualitou tak veľmi odlišnou od tej dnešnej?

Sv. Arnold sa môže stať modelom preto, lebo jeho
život sa stal Ježišovým podobenstvom; podobenstvom takým jednoduchým
a zrejmým, akým je okno, cez ktoré môžeme hľadieť tak na okolitý svet ako
aj na náš vlastný život, život Ježišových učeníkov. Naša kresťanská identita je
zakotvená v osobe Ježiša Krista, nie v doktrínach, normách či
inštitúciách. Preto sv. Arnold – ako Ježišovo podobenstvo – je aj modelom,
ale len v tom podstatnom: v jeho vzťahu k Bohu, v jeho
priľnutí k Ježišovi a láske k nemu, v jeho vzťahu ku svetu
a v jeho misijnom zápale.

Tak ako podstatou svätosti nie je v prvom rade
morálna dokonalosť, lež otvorenosť na Božiu lásku a odpoveď na ňu, tak sa
aj v živote sv. Arnolda nebudeme zameriavať na jeho veľké úspechy, náuku
či plány, ale zameriame sa iba na to podstatné: na jeho vzťah k Bohu. Ak
sa dotkneme aj ostatných vecí, tak len preto, lebo nám viac približujú túto
jeho skúsenosť s Bohom.

Predložíme teda iba niektoré fragmenty z Arnoldovho
života, lebo podobenstvo – ako sa hovorí v speve Rabbá – je „ako horiaci
knôtik, používaný na hľadanie drahých kameňov“
. Sv. Arnold je tiež iba
akýmsi „prostriedkom”, nie cieľom. To, o čo v tejto knihe ide, je jednak
nájsť drahokam, poklad, a tým je sám Ježiš Kristus, ale jednak nájsť
i spôsob ako ho verne nasledovať; spôsob originálny, šitý na mieru pre každého
jedného z nás.

Nie je nič lepšie, než sa venovať podobenstvám, alebo ľuďom, ktorí mali ten veľký dar
stať sa podobenstvom. Jeden učenec z Východu povedal: „Ako nájdeme zlatú
mincu pomocou malej zapálenej sviečky, tak pomocou jednoduchého podobenstva
objavíme hlbokú pravdu, samotný zmysel života.“ 

Toto je môj návrh. Podobenstvo, ktoré sa nazýva
„Arnold“, a niekoľko zamyslení, ktoré nám majú pomôcť nasmerovať horiaci
knôtik tak, aby každý z nás našiel svoj drahocenný kameň. Básnik León
Felipe odporúča: „Vráťme sa k podobenstvu. Podobenstvo je najkratšou
cestou medzi človekom a svetlom“.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie