Terchová – nová diecézna svätyna Žilinskej diecézi

Terchová – nová diecézna svätyna Žilinskej diecézi

V kostole sv. Cyrila a Metoda v Terchovej slávil v stredu 9. októbra, pri príležitosti 70-teho výročia konsekrácie (9. 10. 1949), slávnostnú sv. omšu žilinský biskup Mons. Tomáš Galis.

Pri tejto slávnosti bol zároveň kostol sv. Cyrila a Metoda vyhlásený za diecéznu svätyňu.
V Dekréte o ustanovení za diecéznu svätyňu sa píše:
„Vypočujúc túžby a želania veriacich, ktorí z osobitného dôvodu nábožnosti prichádzajú do farnosti Terchová, aby prejavili úctu apoštolom Slovanov, slovanským vierozvestcom Cyrilovi a Metodovi účasťou na liturgických sláveniach, alebo súkromnou modlitbou vo farskom kostole zasvätenému týmto apoštolom a s úmyslom zabezpečiť im primeranejšiu duchovnú starostlivosť, v zmysle kánonu 1230 kódexu kanonického práva a po prerokovaní na zasadnutí Presbyterskej rady Žilinskej diecézy
USTANOVUJEM
FARSKÝ KOSTOL SV. CYRILA A METODA V TERCHOVEJ
ZA DIECÉZNU SVÄTYŇU.“

Terchovský kostol sa tak stal oficiálnym pútnickým miestom na Slovensku a pre celý svet.
Slávnosti sa zúčastnili kňazi a rehoľné sestry pochádzajúci z Terchovej, kňazi – verbisti, ktorí vo farnosti v minulosti pôsobili a miestni veriaci.
Kostol dostal zároveň do daru od žilinského biskupa relikvie sv. Klimenta Ochridského, žiaka sv. Cyrila Metoda, ktoré budú inštalované do skleneného kríža na oltári.