Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 18. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 18. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Matouše

Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. (Od té doby) Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“ (Mt 16,13-23)

Zamyšlení:

Ježíš dnes Petrovi dává jasné poslání, a to proto, že Petr vyznal, že Kristus je Mesiáš, Syn živého Boha. Ježíš reaguje slovy o blahoslaveném Petrovi, kterému toto nezjevilo tělo a krev, ale nebeský Otec. Ježíš v té chvíli dává Petrovi zřetelně první místo v pozemské struktuře Církve. Krátce na to ale přichází první zkouška, když Ježíš přibližuje, co se stane po jeho příchodu do Jeruzaléma, že bude trpět, zemře a třetího dne vstane z mrtvých. V ní Petr ukáže svou přízemní, lidskou povahu, když si vezme Ježíše stranou a říká: “To se ti nikdy nestane!”. Ježíš reaguje známým způsobem.  Musíme být vděční evangelistům za to, že nám představili první Ježíšovy učedníky, jakými ve skutečnosti byli: žádné idealizované postavy, ale lidé z masa a krve jako my sami, s jejich vadami a ctnostmi. Tak nám je přibližují a pomáhají nám poznávat, že zdokonalování se v křesťanském životě je cesta, kterou musíme všichni kráčet, protože nikdo se nenarodí s tím, že je dokonalý. Jak již víme, Kristus skutečně na sebe vzal utrpení a obětoval svůj život na kříži. Toto přijmout nemáme dnes většinou problém. Těžší však je přijmout, že musíme pokračovat my, a to tak, že půjdeme po stejné cestě odevzdání, odříkání a oběti. Takto jít navzdory té civilizaci, ve které žijeme, jež si zvyká a jež se dožaduje rychlého úspěchu, učení bez námahy a zábavným způsobem a dosažení maximálního zisku s co nejmenším pracovním vypětím, to se nám nebude chtít. Nemělo by nás překvapit, když to dopadne tak, že budeme věci lidské brát jako ty důležitější a rozhodovat se podle pohodlí a konzumu, i když Bůh by takto nejednal. Jakmile Petr přijal Ducha svatého, poznal, kudy vede cesta, kterou má jít, a žít podle ní. “Soužení tohoto světa jsou plná smutku a jsou bez jakýchkoli cen; ale tím, co vytrpíme pro Boha, si střádáme bohatství s nadějí na věčnou odměnu.”(sv. Efrém).

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie