Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 16. NEDEĽU
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evamjelium:

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“ Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“ (Lk 10, 38-42)

Podcast:

Zamyslenie:

Kráľ Akbar skúša svojho ministra Birbala. Birbal bol známy svojou šikovnosťou a schopnosťou odpovedať na každú otázku a vyriešiť každý problém. Kráľ mu povie: „Priveď mi človeka, ktorý je tu a nie tam? Birbal mu priviedol zlodeja. „Veličenstvo, tu je človek, ktorý je tu a nie tam. Tento zlodej sa sústreďuje len na to, aby mal a vlastnil tu a teraz. Žije len v tomto svete, zhromažďuje peniaze a zveľaďuje svoje bohatstvo, ktoré mu však slúžia iba tu a nie tam!“ „Správne,“ pochváli kráľ Birbala. „A teraz mi priveď niekoho, kto žije iba tam a nie tu?“ Birbal mu priviedol potulného hinduistického askétu – sadhu. „Veličenstvo, tu je človek, ktorý je iba tam a nie tu. Tento sadhu opustil všetko, všetkým pohŕda a sústreďuje sa iba na dosiahnutie mokšy – dokonalého stavu.“ „Výborne,“ hovorí mu spokojný kráľ. A teraz mi priveď človeka, ktorý nie je ani tu ani tam.“ Birbal tentoraz privedie kráľovi žobráka. „Tento človek, veličenstvo, nie je ani tu ani tam, lebo neustále závidí každému v tomto svete. O tento svet nemá záujem, ale nemá záujem ani o veci duchovné. Nič ho nezaujíma, na nič sa nesústreďuje. A tak nie je ani tu ani tam!“ „Veľmi dobre, Birbal. A teraz mi priveď človeka, ktorý je aj tu, aj tam.“ Birbal odišiel. Po chvíli sa vráti a so sebou vedie manželský pár. „Veličenstvo, tento muž a táto žena pracujú vo svete a starajú sa o svoju rodinu, avšak všetko toto robia s Bohom vo svojej mysli. Keďže svoju prácu konajú vo svete, stretávajú sa so všeličím: nielen s dobrým, ale aj so zlým, nielen s ľahkými vecami, ale aj s vecami ťažkými a nepríjemnými. Žijú však v pokoji, pretože so všetkým, čo ich stretá, im pomáha vyrovnávať sa ich duchovný život. A to je dôvod, prečo si myslím, že títo manželia žijú aj tu, aj tam.“ „Výborne!“ vykríkne spokojný kráľ. V teste si obstál skvele.

Keby sme, milí priatelia, mali v krátkosti zosumarizovať dnešné evanjelium o návšteve Ježiša v dome Márie a Marty, asi najlepšími slovami by boli tieto: je o tom, ako žiť svoj život i tu, i tam. V príbehu evanjelia Marta je silne zamestnaná činnosťou, ktorá je veľmi dôležitá pre život každého jedného človeka, každej rodiny a každej komunity, ak sa chcú uberať cestou čností, a to pohostinnosťou. Človek bez pohostinnosti je človekom nedozretým a zameraným iba na seba. Čosi veľmi dôležité mu chýba. Pohostinnosť chvália všetky sväté knihy.

V prvom čítaní vidíme pohostinnosť Abraháma, ktorý si veľkodušne uctí svojich troch neznámych návštevníkov. Je mu jedno, kto sú. On v ich návšteve vidí návštevu samého Boha, a preto sa o nich postará tak, ako len môže. Svojmu sluhovi dá zabiť, a potom pripraviť mladé teľa. Sáru, svoju manželku, poprosí, aby pripravila chlieb. Keď je to hotové, predloží to spolu s maslom a mliekom svojim hosťom a on sa prizerá z diaľky. Podľa tradície títo traja reprezentujú Boha v Najsvätejšej Trojici. Aspoň tak to namaľoval na svojej slávnej ikone ruský maliar Rublev. Pre orientálneho človeka pohostinnosť bola povinnosťou a testom jeho charakteru.

Toto vedela aj Marta. Preto, keď príde do jej domu Ježiš, hneď sa vzchopí a dá sa do prípravy pohostenia pre neho i pre jeho spoločníkov. Na rozdiel od Abraháma, Marta však svoju pohostinnosť nezvládne a nedotiahne do dobrého konca. Abrahám je za svoju pohostinnosť odmenený. Je mu prisľúbené splnenie jeho najväčšej túžby: stane sa otcom a jeho manželka matkou dlho očakávaného syna. Marta naopak dostane pokarhanie. Namiesto pohostinnosti svojmu významnému hosťovi Ježišovi vynadala. Dôvodom bolo to, že jej sestra Mária jej pri príprave jedla nepomáha. Ako keby Ježiš za to mohol. Ježiš situáciu využíva na to, aby cez ňu dal radu všetkým, ktorí robia veci jednostranne a tieto veci ich namiesto pocitu dobre vykonanej práce nielen oberajú o vnútorný pokoj, ale ich výsledkom je smiešna a trápna karikatúra. „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme”, hovorí jej Ježiš. Nie, nemyslime si, že Ježiš jej chce povedať, že Marta nemá byť pohostinná a namiesto toho má všetok svoj čas stráviť na modlitbe. Toto nie je ideál, ktorému by chcel učiť Martu alebo nás Ježiš. V živote treba predsa pracovať, a tak sa starať o seba i o iných. Martina pohostinnosť bola určite čnosťou a Ježiš si ju istotne vážil. No každá práca, hlavne tá konaná pre iných musí byť sprevádzaná kontempláciou. Musí! Ak sa tak nestane, človek v nej nevytrvá a namiesto toho, aby sa o iných staral, sa stane nevrlým a nervóznym človekom, ktorý síce iným navonok posluhuje, no iní pri tom cítia, že to nejde zo srdca, že je to čosi nútené a robené nasilu a neochotne. Takáto služba človeku môže naplniť žalúdok, no nenaplní mu srdce.

Ježiš dal Marte za vzor Máriu. Verme, že Mária netrávila svoj život iba načúvaním Božiemu slovu. Ježiš k tomu povedal svoje už predtým. V šiestej kapitole evanjelia sv. Lukáša, toho istého, z ktorého pochádza aj príbeh o Márii a Marte, Ježiš hovorí: „Ukážem vám, komu sa podobá každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a uskutočňuje ich. Podobá sa človekovi, ktorý staval dom. Hlboko kopal a základy položil na skalu. Keď potom prišla povodeň, na dom narazila voda, no nemohla ním pohnúť, lebo bol dobre postavený. Ale kto ich počúva, a neuskutočňuje, podobá sa človekovi, ktorý si postavil dom na zemi bez základu. Keď naň narazila voda, hneď sa zrútil a z domu zostalo veľké rumovisko.“ (Lk 6, 47-49) Podľa týchto slov Mária, ak chcela byť vernou učeníčkou Ježišovou, musela prejsť od načúvaniu Ježišovmu slovu k ich plneniu. Tento postup jej – a Marte a tiež každému jednému z nás – má zabezpečiť, že by sme neskončili v nervozite a v nevraživosti ani v prípade, že by naša služba nebola ocenená.

A presne v tomto spočíva, milí priatelia, nielen tajomstvo uchovania si duchovného a duševného zdravia uprostred požiadaviek nášho každodenného života, ktoré vedia byť občas veľmi náročné, a ich efektivity, ale aj toho, ako v jednom a tom istom čase dokázať žiť i tu, i tam. Ako naplno pracovať pre tento svet, ale zároveň sa zameriavať i na hodnoty sveta budúceho, ku ktorému všetci kráčame.

Želám vám, milí priatelia, požehnanú nedeľu.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie