Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK OBRÁTENIA SV. PAVLA, APOŠTOLA

Evanjelium:
Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému
stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.
A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú
hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých
budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ (Mk 16, 15-18)
Počuli sme slovo Pánovo

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes si Cirkev pripomína obrátenie svätého apoštola Pavla. Krátky úryvok z Evanjelia podľa
svätého Marka obsahuje časť príhovoru o poslaní, ktoré apoštolom udelil vzkriesený Ježiš. Jeho výzva,
aby vyšli do celého sveta a ohlasovali radostnú zvesť, obsahuje tézu, že viera a krst sú nevyhnutnými
náležitosťami spásy: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; kto neuverí, bude odsúdený“ (Mk 16,
16).
Okrem toho Kristus zaručuje, že ohlasovatelia radostnej zvesti dostanú schopnosť konať zázraky
alebo divy, ktoré podporia a potvrdia ich misijné ohlasovanie (porov. Mk 17, 18). Misia je veľká –
„Choďte do celého sveta“ -, ale nebude bez Pánovho sprievodu: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až
do skončenia sveta“ (Mt 28, 20).
Dnešná modlitba dňa nám hovorí: „Bože, ty si poučil celý svet kázaním svätého apoštola Pavla,
ktorého obrátenie dnes oslavujeme, daj prosíme, aby sme podľa jeho príkladu kráčali k Tebe a boli
svedkami Tvojej pravdy pre svet.“
Evanjelium, ktoré nám Boh dovolil poznať a ktoré by si želalo toľko duší hovorí, že: máme
zodpovednosť odovzdávať toto úžasné dedičstvo, nakoľko sme toho schopní.

Obrátenie svätého Pavla je veľkou udalosťou: z prenasledovateľa Ježišových nasledovníkov sa
premenil na služobníka a obrancu Krista. Možno sme aj my dosť často boli „prenasledovateľmi“: a
podobne ako svätý Pavol sa musíme premeniť z „prenasledovateľov“ na služobníkov a obrancov Ježiša
Krista.
Spolu s Pannou Máriou by sme si mali uvedomiť, že Všemohúci si všimol aj nás a vyvolil si nás,
aby sme sa podieľali na kňazskom a vykupiteľskom poslaní jeho božského Syna a vykonávali ho:
Regina apostolorum, Kráľovná apoštolov, oroduj za nás!; Daj nám odvahu svedčiť o našej kresťanskej
viere v tomto našom svete.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie