Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO DRUHEJ VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.“ Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“ (Jn 3,1-8)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes k Ježišovi prichádza “Nikodém, popredný muž u Židov” (Jn 3,1). Evanjelium hovorí, že to robí v noci: môže to byť jednak znakom toho, že sa bojí, aby ho nevideli jeho kolegovia. No môže to mať aj symbolický význam. Hoci bol zbožný človek, keď prichádza k Ježišovi, uvedomuje si, že je v duchovnej temnote a preto prichádza za Ježišom, lebo hľadá svetlo.

Nikodém začína chválou Ježiša.  Hovorí, že nikto nemôže robiť veci, ktoré robí Ježiš, keby nepochádzal od Boha. Vidí v Ježišovi proroka, Božieho človeka; predsa však ešte nerozpoznal jeho pravdivú identitu.

Ježiš ho začne uvádzať do života podľa Ducha. Hovorí mu o „narodení zhora“: „Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ Nikodém to nechápe a pýta sa: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Nechápavosť Nikodéma dáva Ježišovi príležitosť priviesť ho k hlbšiemu chápaniu:  Narodiť sa znova znamená narodiť sa z “vody a Ducha”, čo je jasný odkaz na kresťanský krst. V obrade krstu dochádza k ponoreniu do vody (symbol smrti) a vynoreniu z vody (obraz nového života). Toto Ježiš nazýva aj „narodiť sa zhora“ , alebo „narodiť sa znova“. Toto vyhlásenie je určené nielen Nikodémovi ale aj nám.

Ježiš hovorí aj o vetre. „Vietor veje, kam chce“. Je to obraz Ducha Svätého. V týchto slovách máme vidieť pozvanie nechať sa viesť Duchom, ktorý veje kam chce. Znamená to, úplne sa odovzdať do Božích rúk, byť pripravenými nechať sa viesť všade tam, kam Boh chce, aby sme išli. Môže to znamenať aj byť pripravenými vydať sa iným smerom, ako som doteraz šli a ako sme žili.

Aplikácia:

  • Kde všade vnímam tmu vo svojom vnútri? Nehanbím sa aj ja priznať k Ježišovi?
  • Ako je to s mojou vnímavosťou na vnuknutia Ducha Svätého. Viem načúvať tichu a hlasu svedomia?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie