Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 19. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 19. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi (Mt 18,15-20).

Zamyslenie:

Dnes nás Pán v evanjeliovom úryvku učí tri často ignorované, ale zato dôležité spôsoby, ako postupovať.

Pri napomínaní priateľa či známeho: upozorniť ho diskrétne („medzi štyrmi očami”) a jasne („choď a napomeň ho”) na jeho chybný postoj, aby mohol zmeniť spôsob svojho života. V prípade, ak prvé napomenutie nevedie k pozitívnemu výsledku, vyhľadáme pomoc iného priateľa. A pokiaľ ani to nevedie k zmene a jeho hriech spôsobuje veľké pohoršenie, neváhame vykonať prorocký a verejný akt odsúdenia. Spôsob takého konania je však pre toho, kto ho praktizuje, veľmi náročný a často aj nevďačný a trápny. Preto je pre mnohých oveľa jednoduchšie zvoliť si to, čo nesprávne nazývame „kresťanská láska”, čo však v tomto prípade vyznie ako číry únik, pohodlnosť, zbabelosť a falošná tolerancia. V skutočnosti „tých zlých čaká rovnaký trest ako tých, ktorí ich tolerujú” (sv. Bernard).

Pri potrebe odpustenia: Každý kresťan má právo žiadať od nás kňazov odpustenie od Boha a jeho Cirkvi. V určitej chvíli môže psychológ ukľudniť tvoj duševný stav; psychiater môže prostredníctvom lekárskej starostlivosti uzdraviť vnútornú poruchu. Obaja teda sú veľmi užitoční, hoci sa časom môžu ukázať ako nedostatoční. Pretože iba Boh môže odpustiť, odstrániť, zabudnúť a doslova zničiť osobný hriech. A len jeho Cirkev môže zviazať alebo rozviazať ľudské činy, prekonať nebeský súd. A vďaka tomu je možné tešiť sa vnútornému pokoju a začať byť šťastným.

Pri modlitbe: V rukách a slovách kňaza spočíva privilégium brať chlieb, aby sa Ježiš v Eucharistii stal skutočne prítomným a pokrmom. Ale každý učeník nebeského kráľovstva sa môže pripojiť k inému, alebo ešte lepšie k mnohým ďalším, a so zápalom, vierou, odvahou a nádejou sa ponoriť do sveta, aby ho premenil na pravé mystické telo Ježiša. A v jeho spoločnosti ísť k Bohu Otcovi, ktorý vypočuje naše prosby, lebo jeho Syn nám to prisľúbil: „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi” (Mt 18, 20).

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie