Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA 24. prosince 2022

Evangelium:

Janův otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a pronesl tato prorocká slova: „Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid! Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida, jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků; zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí. Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi: že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života. A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu, dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti, aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje. (Lk 1,67-79)

Zamyšlení:

Dnešní evangelium přináší Zachariášovu píseň chvály, kterou oslavil Pána po té, co se mu narodil syn Jan. V první části otec Jana Křtitele děkuje Bohu a ve druhé jeho oči hledí do budoucnosti. Oplývá radostí a nadějí, že Bůh přináší Izraeli spásu, která vyvrcholí příchodem Mesiáše, jemuž jeho vlastní syn Jan připraví cestu. Už víme, že Zachariáš byl potrestán Bohem kvůli jeho nevěře, že Bůh může učinit i nemožné věci, tedy že i jeho manželka ve svém stáří počne syna. Nyní však získal zpět svou schopnost mluvit – a říká, co předtím mohl vyjádřit jen ve svém srdci: «Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele» (Lk 1,68). Kolikrát v životě vidíme jen negativní stránky věcí a situací a kolikrát jsmKdybychom Kolikrát vidíme negativní stránku věcí negativně pesimisticky! Kéž bychom uměli vnímat věci nadpřirozeným pohledem, abychom realitu viděli tak, jak ji viděl Zachariáš, když zpíval svůj chvalozpěv. Tak bychom jako on získali pokoj a žili v neustálé naději a radosti. Otec Jana Křitele si je vědom skutečnosti, že příchod Mesiáše znamená světlo. Světlo, které osvětluje ty, jež žijí ve tmě a ve stínu smrti. Tedy nás! Ježíš přišel se světlem do našich životů, aby nám ukázal cestu. Bylo by úžasné, kdybychom mu dovolili, aby nás vedl. Ježíš je Pán, ale také Spasitel. Tyto dva atributy, které o Bohu sděluje také Zachariáš, a to v čase tak blízkém Vánocům, mne vždy překvapily, protože jsou vlastně těmi samými, které Anděl Páně vysloví o Ježíšovi ve chvíli, kdy pastýřům oznámí jeho narození. Budeme to číst při dnešní půlnoční mši svaté. Je to sám Bůh, který se narodil!

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie