Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Marka:

Ježíš se uchýlil se svými učedníky k moři a velké množství lidu z Galileje šlo za ním. Také z Judska, z Jeruzaléma, z Idumeje, ze Zajordání, i z okolí Tyru a Sidónu přišlo k němu mnoho lidí, protože slyšeli, co všechno koná. Tu řekl svým učedníkům, že mají mít pro něho připravenou loďku, aby se na něho (lidé) netlačili. Mnoho jich totiž uzdravil, takže se neduživí hrnuli k němu, aby se ho mohli dotknout. Kdykoli ho viděli nečistí duchové, padali před ním na zem a křičeli: „Ty jsi Syn Boží!“ On jim však přísně zakazoval, aby ho neprozrazovali. Mk 3,7-12

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes bychom si všichni měli připomenout svůj křest a stálou potřebu svého obrácení. „My všichni jsme byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.“ (1Kor 12,13). Zde máme ideál jednoty: tvořit jedno tělo, být jedinou jednotou v Kristu, aby svět uvěřil. V evangeliu vidíme, že Pána obklopuje velký zástup z Galileje a také velký počet lidí přicházejících z jiných míst (srov. Mk 3,7-8). A on věnoval pozornost všem. Musíme to mít na paměti během oktávu, resp. v týdnu modliteb za jednotu křesťanů. Uvědomme si, jak jsme se my křesťané v průběhu staletí rozdělili na katolíky, pravoslavné, anglikány, luterány atd. Historický hřích proti jednomu ze základních bodů naší církve je jasný, je to hřích proti jednotě, tedy hřích proti Kristu, jehož Církev je jedna a v ní každý najde spásu. Ale pojďme čelit dnešní církevní realitě. Naše biskupství, naše farnost, naše křesťanské společenství. Jsme opravdu v jednotě? Je naše svědectví jednoty skutečně motivem pro obrácení těch, kdo jsou mimo Církev? „Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil,“ píše se v evangeliu sv. Jana. To je naše výzva. Aby pohané na celém světě viděli, jak se věřící navzájem spojují a shromažďují se v Duchu svatém pod Církví Kristovou: všichni věřící nechť jsou jedno srdce i mysl, najdeme zase ve Skutcích apoštolů (srov. Sk 4,32-34). Pamatujme na to, že jednota se má jako ovoce eucharistie projevit tak, že právě skrze ni, skrze sjednocení s Ježíšem, tedy když jsme krmeni týmž chlebem života, tak se stáváme jedním tělem. Proto milost nám daná skrze svátosti nás uschopňuje k statečnému hrdinství obrácení, z něhož pak mohou vyrůst tak skvělé vlastnosti člověka, jako je schopnost porozumění, přijetí druhých, odpuštění a laskavosti vůči našim bratrům a sestrám.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie