ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK / PAMÁTKA SV. ANEŽKY, PANNY A MUČEDNICE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK / PAMÁTKA SV. ANEŽKY, PANNY A MUČEDNICE

Evangelium:

Ježíš se uchýlil se svými učedníky k moři a velké množství lidu z Galileje šlo za ním. Také z Judska, z Jeruzaléma, z Idumeje, ze Zajordání, i z okolí Tyru a Sidónu přišlo k němu mnoho lidí, protože slyšeli, co všechno koná. Tu řekl svým učedníkům, že mají mít pro něho připravenou loďku, aby se na něho lidé netlačili. Mnoho jich totiž uzdravil, takže se neduživí hrnuli k němu, aby se ho mohli dotknout. Kdykoli ho viděli nečistí duchové, padali před ním na zem a křičeli: „Ty jsi Syn Boží!“ On jim však přísně zakazoval, aby ho neprozrazovali. (Mk 3, 7-12)

Zamyšlení:

Janův křest bychom si měli všichni pamatovat. Ne pro tu historickou událost, ale proto, že je to připomínka našeho stálého obrácení, navracení se ke chvíli našeho křtu. Všichni jsme jedné víry, věříme v jednoho Pána, „my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo, ať už jsme  židé nebo pohané, otroci nebo svobodní, všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.“ (2Kor 12,13)  Zde je náš ideál jednoty: máme vytvořit jedno tělo, být sjednoceni v Kristu, aby svět uvěřil, že touto cestou vede cesta věčného štěstí a spásy.

V dnešním evangeliu čteme o tom, že Pána sledoval velký zástup lidí a on jim věnoval pozornost. Chtěl si být jist, že mají co jíst. Musíme to mít na paměti i my, a to zvláště v týdnu modliteb za jednotu křesťanů, že „Pána sledoval velký zástup z Galileje,“ a také, že „Pána obklopuje velké množství lidí“, kteří přichází z rozličných míst. A On věnoval pozornost všem a postaral se o ně, bez výjimky, nebylo mu lhostejné jejich dobro.  Uvědomme si, jak jsme po celá staletí my křesťané rozděleni na katolíky, pravoslavné, anglikánské, luteránské, evangelická a evangelikální uskupení… Tolik křesťanských vyznání! V historii se udál velký hřích proti jednomu ze základních bodů naší církve: její jednotě.

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.

Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.

Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.

Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.

Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.

Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.

Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.

Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.

Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.

Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.

Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení  polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.

Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie