Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, NA SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE

Evangelium:

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě. Prosím nejen za ně, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a tito (moji učedníci) poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“ (Jan 17, 1-2. 9.14-26)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes nás liturgie vybízí, abychom nahlédli do úžasného kněžského srdce Kristova. Za několik dalších dní nás liturgie opět zavede k Ježíšovu srdci, ale zaměří se na jeho posvátný charakter. Dnes však obdivujme jeho pastýřské srdce, srdce Spasitele, které se rozplývá nad svým stádem, jež nikdy neopustí. Srdce, které projevuje “starost” o své učedníky, o nás: “Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka, dříve než budu trpět. ” (Lk 22,15). Toto kněžské a pastýřské srdce projevuje své city zejména při ustanovení eucharistie. Začíná Poslední večeří, kdy Pán ustanoví svátost svého Těla a Krve, tajemství víry a lásky. Svatý Jan v jedné větě syntetizuje pocity, které v tomto srdceryvném okamžiku zaplavují Ježíšovu duši: “Ježíš věděl, že přišla jeho hodina (…) a protože miloval své, kteří byli na světě, miloval je až do konce” (J 13,1). Až do konce!, do poslední chvíle! Úzkost, která ho přivádí k tomu, aby dal všechno všem, aby navždy zůstal po našem boku. Jeho láska se totiž neomezuje jen na apoštoly, ale myslí na všechny lidi. Eucharistie bude nástrojem, který Ježíši umožní, aby nás konejšil “vždy a všude”. Mluvil o tom, že nám pošle “další” úlevu, “dalšího” ochránce. Mluví o “jiném”, protože On -Ježíš-Eucharistie- je skutečně naším prvním utěšitelem. Plnění Otcovy vůle nutí Ježíše rozloučit se se svými, ale jeho láska ho nutí zůstat s nimi a ustanovuje eucharistii, při níž skutečně zůstává přítomen. Uvažujme o tak lidské zkušenosti jakou je loučení dvou zamilovaných osob (…). Jejich touhou by bylo pokračovat ve společném bytí, a přece nemohou (…). Ale to, co my nemůžeme, může náš Pán Ježíš Kristus, dokonalý Bůh a dokonalý člověk, (…) On zůstává. Odejde k Otci, ale zůstane mezi lidmi. Zopakujme si to spolu se žalmistou: “Mnoho divů jsi učinil, Hospodine, můj Bože, nikdo se ti nevyrovná v úmyslech, které máš s námi, kdybych je chtěl hlásat, vypovědět, je jich více, než by se dalo sečíst. “. (Ž 40,6).

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie