Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Evangelium:
K Ježíšovi přistoupili farizeové s úmyslem přivést ho do úzkých a zeptali se ho: „Může se člověk se ženou rozvést z jakéhokoli důvodu?“ On jim odpověděl: „Nečetli jste (v Písmu), že Stvořitel na začátku učinil (lidi) jako muže a ženu a prohlásil: `Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své ženě a ti dva budou jeden člověk?‘ Už tedy nejsou dva, ale jeden. Co tedy Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ Řekli mu na to: „Proč tedy Mojžíš nařídil dát ženě rozlukový list a rozvést se s ní?“ Odpověděl jim: „Mojžíš vám dovolil rozvod se ženou pro tvrdost vašeho srdce, ale na začátku to tak nebylo. Říkám vám: Kdo se rozvede se svou ženou z jiného důvodu než pro smilstvo a ožení se s jinou, dopouští se cizoložství.“ Učedníci mu řekli: „Když je to
mezi mužem a ženou takové, je lepší se neženit.“ Odpověděl jim: „Všichni to nechápou, jenom ti, kterým je to dáno. Jsou totiž lidé k manželství neschopní už od narození a jsou k manželství neschopní, které takovými udělali lidé, a jsou konečně takoví, kteří se manželství sami zřekli pro nebeské království. Kdo může pochopit, ať pochopí!“
(Mt 19,3-12)

Podcast:

Zamyšlení:
Ježíš dnes odpovídá na otázky svých současníků o pravém významu manželství tím, že
zdůrazňuje jeho nerozlučitelnost. Jeho odpověď však také poskytuje křesťanům adekvátní
základ pro odpověď těm, jejichž tvrdohlavé srdce je nutí usilovat o rozšíření definice
manželství na homosexuální páry. Při navracení manželství k původnímu Božímu plánu
Ježíš zdůrazňuje čtyři věci, které jsou důležité pro to, proč mohou být v manželství spojeni
pouze jeden muž a jedna žena: 1) „Stvořitel je od počátku stvořil jako muže a ženu“ (Mt
19,4). Ježíš učí, že v Božím plánu má naše mužství a ženství velký význam. Ignorovat to
znamená ignorovat to, kým jsme. 2) „Muž opustí svého otce i matku a připojí se ke své
ženě“ (Mt 19,5). V Božím plánu není, aby muž opustil své rodiče a přilnul ke komukoli, ale
k manželce. 3) „Ti dva se stanou jedním tělem“ (Mt 19,5). Toto tělesné spojení přesahuje
krátkodobé fyzické spojení, k němuž dochází při milostném aktu. Poukazuje na trvalé
spojení, k němuž dochází, když muž a žena prostřednictvím milování skutečně zplodí dítě,
které je trvalým spojením jejich těl. 4) „Co Bůh spojil, člověk nesmí rozlučovat“ (Mt 19,6).
Bůh sám spojil muže a ženu v manželství, a kdykoli se snažíme rozdělit to, co spojil,
činíme tak na škodu sobě i na úkor společnosti. Svatý Jan Pavel II. ve své katechezi o
knize Genesis řekl: „Všichni, kdo jsou manželé, jsou manželé navždy: „Ve své odpovědi
farizeům Kristus předložil svým tazatelům celkovou vizi člověka, bez níž nelze dát
adekvátní odpověď na otázky spojené s manželstvím.“ Každý z nás je povolán být
„ozvěnou“ tohoto Božího slova v naší době.

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

„Postava a zvyky člověka se mohou měnit, ale jeho přirozenost zůstává stejná a jeho
osoba je stejná.“ (sv. Vincenc z Lérins)

„V biblickém vyprávění je jistě přítomna myšlenka, že člověk je nějakým způsobem
neúplný, hnán přirozeností hledat v druhém tu část, která ho může učinit celistvým,
myšlenka, že jedině ve společenství s opačným pohlavím se může stát ´úplným´.“
(Benedikt XVI.)

„Obojí, svátost manželství i panenství pro království Boží, pocházejí od téhož Pána. On
jim dává smysl a uděluje nezbytnou milost žít je ve shodě s jeho vůlí. Cenění panenství
pro království a křesťanský smysl manželství jsou neoddělitelné a navzájem si pomáhají:
„Kdo očerňuje manželství, zmenšuje i slávu panenství: kdo je chválí, zvyšuje obdiv, který
patří panenství … Vždyť co je krásné jen ve vztahu s ošklivým, nemůže být opravdu
krásné; avšak to, co je ve srovnání s uznávaným dobrem ještě lepší, to je dobré nadmíru.“
“ (Katechismus katolické církve, č. 1620)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevÍry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie