Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ

„Ježíš chodil od města k městu,
od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království.“ (Lk 8,1).

Evangelium:

Ježíš chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním Dvanáct (apoštolů) a některé ženy, které byly uzdraveny
od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z které vyšlo sedm zlých duchů,
dále Jana, manželka Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnoho jiných, které se o ně
staraly ze svého majetku.
Lk 8,1-3

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes v evangeliu můžeme ocenit, jak měl vypadat běžný den během tří let Ježíšova
veřejného života. Svatý Lukáš to vysvětluje několika slovy: „Ježíš chodil od města k městu,
od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království.“ (Lk 8,1). Právě o
tom rozjímáme ve třetím tajemství světla svatého růžence. Při komentování tohoto
tajemství svatý Jan Pavel II. říká: „Dalším tajemstvím světla je kázání, kterým Ježíš hlásá
příchod Božího království, vyzývá k obrácení a odpouští hříchy všem, kdo se k němu s
pokornou důvěrou přiblíží: zahajuje tedy onu službu milosrdenství, kterou vykonává až do
konce světa, zejména prostřednictvím svátosti smíření, kterou svěřil své církvi. „Ježíš stále
prochází v naší blízkosti a nabízí nám svá nadpřirozená dobra: když se modlíme; když
čteme a rozjímáme nad evangeliem, abychom ho lépe poznali a milovali a napodobovali
jeho život; když přijímáme svátosti, zvláště eucharistii a smíření, když se s námahou a
vytrvalostí věnujeme každodenním povinnostem; když máme co do činění s rodinou,
přáteli nebo sousedy; když pomáháme tomu, kdo potřebuje materiální nebo duchovní
pomoc; když odpočíváme nebo se bavíme…“. Ve všech těchto situacích můžeme najít
Ježíše a následovat ho, stejně jako to udělalo i oněch Dvanáct a ony svaté ženy.
Především je však každý z nás Bohem povolán k tomu, aby byl také „Ježíšem, který
prochází“, to znamená, aby k těm, s nimiž jedná, mluvil – svými skutky i slovy – o víře, která
naplňuje smyslem naši existenci, o naději, která nás podněcuje k tomu, abychom šli vpřed
po cestách života určených Bohem, a o lásce, která by měla vést všechny naše skutky.
První, kdo následuje Ježíše a „je Ježíšem“, je Maria. Kéž nám svým příkladem pomáhá!

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

„Je lépe, když se člověk vyzná ze svých hříchů, než když zatvrdí své srdce.“ (Svatý
Klement Římský)

„Na rozdíl od soudobých židovských zvyklostí, podle nichž byla žena považována za
druhořadou, přinesl Kristus něčeho jako emancipaci žen.“ (Mt 12,12). (Benedikt XVI.)

„Od počátku byli v církvi muži a ženy, kteří se rozhodli zachováváním evangelijních rad
následovat Krista svobodněji a napodobovat ho věrněji; vedli život zasvěcený Bohu každý
svým způsobem. Mnozí z vnuknutí Ducha svatého žili jako poustevníci, jiní dali vznik řeholním rodinám, které ochotně přijala a schválila církev svou autoritou.“ (Katechismus
katolické církve, č. 918)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie