Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK 27. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Evangelium:

Když Ježíš vyháněl zlého ducha z němého člověka, někteří ze zástupu řekli: „Vyhání zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, vládce zlých duchů!“ Jiní ho pokoušeli a žádali od něho znamení z nebe. On však znal jejich myšlenky, a proto jim řekl: „Každé království proti sobě rozdvojené zpustne a dům na dům padne. Je-li tedy i satan v sobě rozdvojen, jak obstojí jeho království? Říkáte totiž, že vyháním zlé duchy s (pomocí) Belzebuba. Jestliže já vyháním zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, s čí (pomocí) je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království. Dokud ozbrojený silák hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí. Přepadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu jeho zbraně, na které spoléhal, a jeho kořist rozdá. Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje! Když nečistý duch vyjde z člověka, potuluje se po pustinách a hledá odpočinutí. Když nenajde, řekne si: `Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ Přijde a nalezne ho vyčištěný a vyzdobený. Tu jde, přibere si sedm jiných duchů, horších, než je sám, a vejdou a usadí se tam. Konce toho člověka jsou horší než začátky.“ (Lk 11,15-26 )

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes s úžasem sledujeme, jak je Ježíš absurdně „obviněn“ z vyhánění démonů „mocí Belzebula, knížete démonů“. Těžko si lze představit lepší skutek – vyhnat, zbavit své duše ďábla, původce zla – a zároveň být svědkem toho nejhanebnějšího obvinění: že to dělá právě mocí samotného ďábla. Je to skutečně neoprávněné obvinění, které ukazuje a odráží velkou zaslepenost a závist těch, kteří vznášejí na Pána obžalobu. I dnes, aniž bychom si to uvědomovali, máme tendenci ignorovat právo jiných lidí na nesouhlas, na odlišnost a na vlastní postoje, ať už prostě jiné, nebo dokonce takové, které jsou v přímém protikladu k těm našim.

Ten, kdo žije uzavřen v politickém, kulturním nebo ideologickém fanatismu, snadno opovrhuje disentem a diskvalifikuje všechny jeho projekty tím, že mu upírá jakoukoli odbornost, a dokonce i poctivost. Politický nebo ideologický protivník se často stává osobním nepřítelem. Konfrontace se zvrhne v urážku a agresivitu. Tato atmosféra vzájemného fanatismu a násilného odmítání nás pak může vést k pokušení nějakým způsobem zlikvidovat toho, kdo se jeví jako náš soupeř. v tomto prostředí je snadné ospravedlnit jakýkoli útok proti lidem, dokonce i vraždu, pokud mrtvý nepatří do našeho okruhu. Kolik lidí dnes trápí tato atmosféra vzájemné nesnášenlivosti a popírání, která se nejčastěji vyskytuje v našich veřejných institucích, na našich pracovištích nebo při setkáních a politických konfrontacích!

Musíme mezi sebou vytvořit atmosféru tolerance a vzájemného respektu s podmínkami pro vytrvalé a loajální konfrontace, kde je možné hledat různé cesty dialogu. Co se týče nás křesťanů, místo abychom se zatvrzovali a nesprávně posvěcovali své postoje manipulací s Božím slovem a ztotožňovali ho s vlastním postojem, musíme následovat toho Ježíše, který – když chtěl Jan někomu jinému zabránit, aby v jeho jménu vyháněl démony – ho opravil a přitom řekl: „Nebraňte! Neboť kdo není proti vám, je s vámi.“

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

    „Když Kristus přišel, vyhnal ďábla z našich srdcí, aby v nich vybudoval chrám pro sebe. Dělejme tedy s jeho pomocí, co můžeme, aby naše zlé skutky tento chrám nepoškodily.“ (Svatý Cesarius z Arles)

    „Zlý se vždy snaží kazit Boží dílo, zasévá rozkol do lidského srdce, mezi tělo a duši, mezi jednotlivce a Boha, v mezilidských, společenských a mezinárodních vztazích…“  (Benedikt XVI.)

    „Satanova moc však není neomezená. I on je pouze tvor, sice mocný, protože je čirý duch, ale přece jen tvor: nemůže zmařit budování Božího království.“. (Katechismus katolické církve, č. 395)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie