Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK 32. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Evangelium:

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako bylo v době Noemově, tak tomu bude v době Syna člověka: jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy a přišla potopa a zahubila všechny. Podobně se stalo v době Lotově: jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli; ale ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, z nebe spadl oheň a síra a zahubilo to všechny. Právě tak to bude v den, kdy se zjeví Syn člověka. Kdo bude v ten den na střeše a své věci bude mít v domě, ať nesestupuje, aby si je vzal, a stejně tak, kdo bude na poli, ať se nevrací nazpět! Pamatujte na Lotovu ženu! Kdo si bude hledět život zachránit, ztratí ho, a kdo by ho ztratil, zachová ho. Říkám vám: Té noci budou dva na jednom lůžku: jeden bude vzat, druhý ponechán. Dvě ženy budou spolu mlít obilí: jedna bude vzata, druhá ponechána.“ Zeptali se ho: „Kde, Pane?“ Odpověděl jim: „Kde bude tělo, tam se slétnou i supi.“ (Lk 17, 26 – 37)

Podcast:

Zamyšlení:

V dnešním textu evangelia je zdůrazněn konec časů i nejistota života, ne proto, abychom se báli, ale abychom byli připraveni a soustředěni na setkání s naším Stvořitelem. Spásná zpráva evangelia se projevuje skrze Pána a Spasitele Ježíše Krista, který nás svým příkladem vede k tomu, abychom byli stále připraveni hledat a plnit Boží vůli. Neustálá bdělost a připravenost je charakteristickým znakem horlivého učedníka. Nemůžeme být jen jako lidé, kteří “jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli, stavěli” (Lk 17,28). My učedníci musíme být připraveni a bdělí, abychom se nenechali ukolébat postupem života od jedné generace ke druhé a nepředpokládali, že se Ježíš přece jen nevrátí. Sekularismus zapustil v naší společnosti silné kořeny. Nápor inovací a snadná dostupnost osobního zboží a služeb způsobují, že se cítíme soběstační a zbavení Boží přítomnosti v našich životech. Teprve když dojde k tragédii, jsme probuzeni ze spánku, abychom uprostřed svého “slzavého údolí” pohlédli na Boha…”. A my musíme být za tyto tragické okamžiky vděční, protože jistě slouží k posílení naší víry. V posledních měsících mohly naší vírou otřást útoky na křesťany v několika částech světa. Svatý otec František však říká: “Křesťané mají naději, protože Ježíš dává příslib, který je zárukou vítězství: ‘Kdo se snaží svůj život zachovat, ztratí ho, ale kdo ho ztratí, zachrání si ho’ (Lk 17,33).” To je pravda, na kterou se můžeme spolehnout… Mocné svědectví našich bratří a sester, kteří pro víru a svědectví o Kristu pokládají své životy, nebude marné. A tak jdeme dál po cestě svého života v upřímné naději, že se setkáme s naším Bohem “ve dnech Syna člověka” (Lk 17,30).

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie