Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK 33. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Evangelium:

Když Ježíš vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a řekl jim: „Je psáno: `Můj dům má
být domem modlitby’, ale vy jste z něho udělali lupičské doupě.“ Každý den učil v chrámě.
Velekněží a učitelé Zákona i přední muži z lidu usilovali o to, aby ho zahubili, ale nevěděli,
jak to provést, protože všechen lid (na něm) visel a (rád) mu naslouchal.
(Lk 19, 45 – 48)

Podcast:

Zamyšlení:

Ježíšovo gesto je dnes prorocké. Stejně jako staří proroci činí symbolický čin plný
budoucích důsledků. Tím, že Ježíš vyhání z chrámu obchodníky, kteří prodávali oběti,
potvrzuje, že “můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy” (Iz 56,7).
Ohlašuje nový chrám, který se chystá a v němž obětování zvířat nepřipadá v úvahu. Svatý
Jan tento nový kulturní vztah definuje takto: “Bůh je Duch a ti, kdo se mu klanějí, se mu
musí klanět v Duchu a pravdě” (J 4,24). Svatý Tomáš Akvinský poeticky říká: “Ježíš je
duch: “Et antiquum documentum / novo cedat ritui” (“Bohoslužbu starodávnou nahraď
nová vznešená”). Nové obřady jsou Ježíšovým slovem. Proto svatý Lukáš spojil scénu
očišťování chrámu s Ježíšovým každodenním kázáním v něm. Nová bohoslužba se
soustřeďuje na modlitbu a na naslouchání Božímu slovu. Ve skutečnosti je však ústředním
jádrem křesťanské instituce živá osoba samotného Ježíše s jeho vlastním tělem
obětovaným a jeho vlastní krví prolitou na kříži a darovanou nám v Eucharistii. V Novém
zákoně Ježíš ustanovuje, že není třeba obchodníků s telecím nebo jehněčím. Stejně jako
“všechen lid visel na jeho slovech” (Lk 19,48), nemusíme ani my chodit do chrámu
přinášet materiální či zvířecí oběti, abychom se setkali a přijali Ježíše, pravého beránka
obětovaného jednou provždy.

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

 • “Proto se všichni seběhněte jako do jednoho Božího chrámu, jako k jednomu oltáři, jako
  k jednomu Ježíši Kristu, který vyšel od jednoho Otce a je s ním a odešel k jednomu.” (sv.
  Ignác Antiochijský)
 • “Chrám s jeho bohoslužbou je ´zbořen´ s Kristovým ukřižováním; jeho místo nyní
  zaujímá živá Archa úmluvy – ukřižovaný a vzkříšený Kristus.” (Benedikt XVI.)
 • “Ježíš chodil do chrámu jako na výsadní místo setkání s Bohem. Chrám je pro něho
  příbytek jeho Otce, dům modlitby, a on vzplane hněvem, když se z jeho vnějšího nádvoří
  stane tržiště. Žárlivá láska k Otci ho nutí, aby vyhnal prodavače z chrámu: „Nedělejte z
  domu mého Otce tržnici! Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: ‘Horlivost pro tvůj dům
  mě stravuje’“ (Jan 2,16-17). Po jeho zmrtvýchvstání si apoštolové uchovali posvátnou úctu
  k chrámu. (Katechismus katolické církve, č. 584)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie