Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Evangelium:

Ježíš řekl svým učedníkům: „To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“ ( Jan 15,12-17)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes nás náš Pán vybízí k bratrské lásce: “Milujte se navzájem, jako já miluji vás.” (Jn 15,12), to znamená: jak jste mě viděli milovat a jak mě ještě uvidíte milovat. Ježíš k vám mluví jako přítel, neboť vám řekl, že vás jeho Otec volá, že chce, abyste se stali apoštoly, a že očekává, že ponesete ovoce, ovoce, které se projevuje láskou. Svatý Jan Zlatoústý říká: “Kdyby se láska rozšířila všude, zrodila by se z ní nekonečná dobrota.” Dávat lásku se rovná stvořit život. Manželé to dobře vědí, neboť se navzájem milují, vzájemně se darují a přijímají roli rodičů tím, že jsou zároveň hotovi k odříkání a sebezapření. Dávají své síly, svůj čas a kus své existence ve prospěch těch, o které se musí starat, které musí chránit, vychovávat a zkrátka formovat. Vědí to i misionáři, kteří se stejným křesťanským duchem oběti a odříkání obětují svůj život pro evangelium. A vědí to také řeholníci, kněží a biskupové a s nimi všichni Ježíšovi učedníci, kteří se zasvětili našemu Spasiteli. O něco dříve vám už Ježíš řekl, jaké jsou požadavky na lásku a přinášení ovoce: “Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. ” (J 12,24). Ježíš tě vyzývá, abys ztratil svůj život, abys mu ho beze strachu odevzdal, abys v případě potřeby dobrovolně zemřel, abys mohl milovat svého bratra Kristovou láskou, a to tou nadpřirozenou. Ježíš tě zve, abys usiloval o konkrétní projevy lásky; tak to chápal apoštol Jakub, když řekl: “Když bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne: „Tak s Pánem Bohem! Zahřejte se a najezte se“ ‒ ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co je (jim) to platné? Stejně tak je tomu i s vírou: když se neprojevuje skutky, je sama o sobě mrtvá.” (Jak 2,15-17).

Myšlenky k dnešnímu evangeliu

“Hledáte-li příklad lásky: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Takovým člověkem byl Kristus na kříži. A jestliže on za nás položil svůj život, nemělo by nám být těžké snášet jakékoli těžkosti, které přijdou.” (sv. Tomáš Akvinský)

“Naše definice lásky musí vycházet z kontemplace Ježíšovy smrti na kříži. V této kontemplaci křesťan objevuje cestu, po níž se musí ubírat jeho život a láska.” (Benedikt XVI.)

“Tím, že se Ježíš sjednotil ve svém lidském srdci s Otcovou láskou k lidem, „projevil jim lásku až do krajnosti“ (Jan 13,1), protože „nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí život“ (Jan 15,13). A tak se v utrpení a ve smrti stalo Ježíšovo lidství svobodným a dokonalým nástrojem jeho božské lásky, která chce, aby všichni lidé byli spaseni. On totiž svobodně přijal své utrpení a smrt z lásky ke svému otci a k lidem, které Otec chce spasit: „Nikdo mi život nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe“ (Jan 10,18). Odtud svrchovaná svoboda Božího Syna, když jde dobrovolně na smrt. ” (Katechismus katolické církve, č. 609)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevÍry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie