Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Evangelium:

Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, amen, pravím vám: Vy budete plakat a naříkat, svět se však bude radovat. Vy budete sice zarmouceni, ale váš zármutek se obrátí v radost. Žena, když rodí, má zármutek, protože přišla její hodina. Když však porodí dítě, nemyslí už na bolesti pro radost, že přišel na svět člověk. Tak i vy nyní máte zármutek. Ale zase vás uvidím a vaše srdce se bude radovat, a vaši radost vám nikdo nevezme. V ten den se mě už nebudete na nic ptát.“ (Jan 16,20-23a)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes, při vzpomínce na Večeřadlo, vidíme Pannu Marii, Matku Boží, Matku dobré rady, jak rozmlouvá s apoštoly. Jak vřelý a bohatý rozhovor! Vzpomínají na všechny radosti, které sdíleli se svým Mistrem. Utrpení pašijových dnů se proměnilo v radost. Jaká je příjemná atmosféra ve Večeřadle! A co všechno ještě mohou očekávat, jak je Ježíš ujistil. Nyní víme, že Maria, Královna apoštolů, Snoubenka Ducha Svatého, Matka církve, nás vede k přijímání darů a plodů Ducha Svatého. Dary jsou jako plachty lodi, když se rozvinou a vítr -představující milost – vane příznivě: jaká rychlost a lehkost plavby! Pán nám také slíbil, že promění v radost těžkosti naší cesty. Jak slyšíme v žalmu (Ž 126,6): “Vycházejí s pláčem, když nesou semeno k setí: přijdou však s jásotem a přinesou své snopy.”

Celý tento týden se v liturgii mluví o oživení, o jásání, o věčném a jistém štěstí. Vše nás vede k tomu, abychom žili v modlitbě. Jak napsal svatý Josemaria Escrivá: “Chci, abyste byli vždycky šťastní, neboť veselost je podstatnou součástí vaší cesty. Modlete se, aby stejná nadpřirozená radost byla dopřána nám všem.” Lidské bytosti potřebují smích pro své tělesné i duchovní blaho. Zdravý humor nás učí, jak žít. Svatý Pavel říká: “Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému” (Řím 8,28).

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

“Jásající anděl zpíval, když se narodil Pán. Jak se má nad tímto nepopsatelným dílem Boží lásky radovat lidská pokora, když radost vznešených andělů je tak veliká.” (sv. Lev Veliký)

“Obtíže mohou lidskou radost z čehokoli odstranit. Ale radost, kterou nám dává Pán, která nás nutí radovat se, nás povznáší v naději, že ji najdeme i v těch nejtemnějších chvílích.” (František)

“(…) Kristus, který vzal na sebe všechno, aby všechno vykoupil, je oslaven prosbami, s nimiž se v jeho jménu obracíme k Otci. Právě na základě tohoto ujištění nás apoštolové Jakub a Pavel vyzývají, abychom se modlili za všech okolností. ” (Katechismus katolické církve, č. 2633)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevÍry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie