Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Evangelium:

Židé se mezi sebou přeli a říkali: „Jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo?“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne takový, jaký jedli otcové, a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky.“ Tak mluvil, když učil v synagoze v Kafarnau. (Jan 6,52-59)

Podcast:

Zamyšlení:

Ježíš vydal tři klíčové výroky: že máme jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev; že pokud nepřistoupíme ke svatému přijímání, nemůžeme mít věčný život; a že tento život je životem věčným a podmínkou vzkříšení (srov. J 6,53-58). V evangeliu není nic tak jasného, důrazného a určitého jako tyto Ježíšovy výroky. My katolíci nejsme vždy na takové úrovni, jakou eucharistie vyžaduje: občas se snažíme “žít” bez Ježíšem stanovených životních podmínek, a přitom, jak napsal Jan Pavel II. je “eucharistie příliš velký dar, než abychom připustili nějaké nejasnosti a redukce”. “Jezte, abyste žili”: jíst tělo Syna člověka znamená žít jako Syn člověka. Tento pokrm se nazývá “přijímání”. Je to “pokrm”, a říkáme “pokrm”, aby nebylo pochyb s ohledem na jeho asimilaci, na jeho ztotožnění s Ježíšem. Přijímáme svaté přijímání, abychom zůstali sjednoceni: abychom mysleli jako on, mluvili jako on, milovali jako on. Nám křesťanům chyběla eucharistická encyklika Jana Pavla II: Ecclesia de eucharistia. Je to encyklika vášnivá: je “ohnivá”, protože eucharistie je vášnivá. “Dychtivě jsem toužil jíst s vámi tuto velikonoční večeři, než budu trpět” (Lk 22,15), říkal Ježíš onoho večera Zeleného čtvrtku. Musíme obnovit eucharistický zápal. Žádné jiné náboženství nemá podobnou iniciativu. Je to sám Bůh, kdo sestupuje do srdce člověka, aby navázal tajemný vztah lásky. A od tohoto okamžiku se církev buduje a podílí se na eucharistickém apoštolském dynamismu a církevním poslání. Vlastně se noříme do tajemství, jako to dělal Tomáš, když se dotýkal ran vzkříšeného Krista. My křesťané bychom měli revidovat svou věrnost eucharistické skutečnosti tak, jak ji zjevil Ježíš Kristus a jak nám ji navrhuje církev. A měli bychom znovu prožívat “něhu” vůči eucharistii: dobře a pomalu provádět klanění, zvýšit počet duchovních přijímání…

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

“Stvořitel a Pán všech věcí, ať už jsou jakékoli povahy, vynesl ze země chléb a proměnil ho ve své tělo. Nejenže měl moc to udělat, ale také to slíbil; a jako proměnil vodu ve víno, proměnil i víno ve svou krev. To je Pánova Pascha.” (svatý Gaudentius z Brescie)

“Eucharistie zůstává ‘znamením rozporu’ a může jím být jen proto, že Bůh, který se stává tělem a obětuje se za život světa, uvrhuje lidskou moudrost do krize.” (Benedikt XVI.)

Pán se k nám obrací s naléhavou výzvou, abychom ho přijímali v eucharistické svátosti: „Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život“ (Jan 6,53). (Katechismus katolické církve, par. 1384)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevÍry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie